Storebæltsbroen trafik

Trafikken er forbedret men fortsat påvirket af situationen med covid-19

Trafikken over Storebælt er fortsat påvirket af situationen med covid-19, selvom sommer-trafikken satte rekord. Resultatet af den primære drift falder med 17 pct., viser koncernens delårsrapport for tredje kvartal.

Efter en juli, som blev den største måned i Storebæltsforbindelsens levetid, begyndte trafikken at falde igen i takt med den delvise nedlukning af samfundet. I årets første 9 måneder faldt den samlede trafik således med 15,9 pct., hvor personbiler faldt med 17,6 pct., mens lastbilerne faldt med 0,9 pct.

Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har i forhold til samme periode sidste år isoleret set været en lavere indtægt på ca. 270 mio. kr. for de første 9 måneder af året.

Omsætning fra jernbaneanlæg er på 233 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

– Selvom der er sket en forbedring i trafikken hen over sommeren, påvirker situationen med covid-19 fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Den delvise nedlukning fra midten af september afspejler sig derfor også i periodens resultat med betydeligt lavere indtægter end forventet, og for året som helhed forventer vi en lavere indtægt på op mod 600 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 215 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er faldet med 381 mio. kr.

Koncernens renteudgifter var på 286 mio. kr. og er lavere end forventet som følge af det lave inflationsniveau.

Resultatet før værdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første 9 måneder et overskud på 1.349 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 1.804 mio. kr. Værdireguleringer udgør inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en udgift på 1.345 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 3 mio. kr. mod et underskud på 1.710 mio. kr. sidste år. Forbedringen – trods lavere trafikindtægter – skyldes væsentligere lavere negative værdireguleringer end samme periode sidste år. Effekten heraf udgør netto efter skat godt 2,0 mia. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal på 19 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Det igangværende udbrud af covid-19, nedlukning af arbejdspladser og landegrænser og efterfølgende langsomme genåbning har skabt stor usikkerhed om resultatet for indeværende år.

De oprindelige forventninger til resultatet for 2020, baseret på budgettet vedtaget i november 2019, var et overskud før dagsværdireguleringer og skat på mellem 2,0 – 2,2 mia. kr. Ved udgangen af september var indtægterne fra vejforbindelserne over Storebælt og Øresund knap 460 mio. kr. lavere end forventet, og det vurderes, afhængig af udviklingen i covid-19 udbruddet, at indtægterne i 2020 kan blive op til 620 mio. kr. lavere end forventet.

For koncernen udgør forventningerne til årets resultat for 2020 før dagsværdireguleringer og skat et overskud mellem 1,5-1,8 mia. kr.

Læs delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)


Mio. kr.

2020

2019
Indtægt, vej (Storebælt) 1.966 2.236
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 233 245
Andre indtægter 53 59
Indtægter i alt 2.252 2.540
Driftsomkostninger -345 -352
Afskrivninger -589 -597
Resultat af primær drift (EBIT) 1.318 1.591
Renteomkostninger -286 -289
Resultat før værdiregulering 1.032 1.302
Værdiregulering **) -1.243 -3.632
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -211 -2.330
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 215 141
Resultat før skat 4 -2.189
Skat -1 479
Resultat efter skat 3 -1.710

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en udgift på 101 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 316 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.349 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

 

Storebælt

 

Øresund
Antal biler

pr. dag


2020

2019
 

Vækst


2020

2019
 

Vækst

 

Personbiler

26.936 32.695 -17,6 pct. 11.697 19.539 -40,1 pct.
 

Lastbiler

4.133 4.171 -0,9 pct. 1.377 1.415 -2,7 pct.
 

Busser

58 137 -57,8 pct. 60 171 -64,9 pct.
 

I alt


31.127

37.003
-15,9 pct.
13.134

21.125

-37,8  pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld