Trafikken på Storebælt stiger fortsat, men resultat af primær drift er faldet

Delårsrapport for 1. halvår 2017: Trafikken stiger fortsat på Storebælt, men resultatet af den primære drift falder med 30 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år bl.a. som følge af reducerede indtægter fra jernbanen. Det samlede resultat for perioden viser et overskud på 1.078 mio. kr.

Indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund faldt med 18 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes den reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag, som blev aftalt i forbindelse med indgåelsen af Finansloven for 2016, hvor den statslige medfinansiering af banebetalingen gradvist reduceres. Herudover er driftsomkostningerne steget med 7 mio. kr., sammenlignet med sidste år, hvilket bl.a. skyldes, at A/S Øresund i 2015 overtog ansvaret for vedligehold og reinvesteringer på Øresundsbanen fra Banedanmark.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt steg i årets første 6 måneder med 3,6 pct. og var på 1.531 mio. kr. Den samlede trafik steg med 3,8 pct., korrigeret for skuddag. Lastbiltrafikken stod for den største fremgang med 5,4 pct., mens personbiltrafikken steg med 3,7 pct. I gennemsnit passerede godt 33.500 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Der har været en stabil stigning i trafikken over Storebælt i foråret og først på sommeren. Det er især lastbilerne, som driver væksten med en stigning i det første halvår på godt 5 pct. Trafikstigningen betyder, at vi får et tilfredsstillende resultat for perioden på trods af de reducerede indtægter og højere driftsomkostninger på vores jernbane, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteomkostninger var 37 mio. kr. højere sammenlignet med første halvdel af 2016, hvilket primært skyldes en stigning i inflationen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev i årets første seks måneder et overskud på 914 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. lavere end samme periode af 2016. Værdireguleringer var en indtægt på 814 mio. kr. mod en udgift på 1.086 mio. kr. i 2016.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 1.498 mio. kr. Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 21 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 30 år fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2028.

– Vi er godt i gang med at implementere en ny forretningsstrategi, hvor vi med brugen af ny teknologi og bedre udnyttelse af data om vores anlæg har som målsætning at reducere omkostningerne til drift og vedligehold væsentligt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat er fortsat et overskud på 1.800 – 1.950 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S 1. januar til 30. juni 2017 her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)

*) Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 193 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 233 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 914 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld