Trafikstigning og lave renter forbedrer resultatet

Trafikken steg i første kvartal af 2014 og bidrager til, at Sund & Bælt får et overskud på 582 mio. kr. som resultat af den primære drift. Det er en forbedring på 35 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, viser delårsrapporten.

Omsætningen fra vejtrafikken over Storebælt steg med 6,7 pct. og var på 599 mio. kr. mod 562 mio. kr. i de tre første måneder af 2013.

Den samlede trafik steg med 4,3 pct. Heraf stod erhvervstrafikken for den højeste fremgang på 11,2 pct., mens personbiltrafikken steg med 3,2 pct. I gennemsnit passerede godt 26.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Trafikken har generelt vist gode takter i årets første måneder og resulteret i en stigning, som var bedre end forventet. Det milde vintervejr har medvirket til en fremgang i både personbil- og lastbiltrafikken i første kvartal, og der er stadig vækst i trafikken. Trafikstigningen og de fortsat lave renter betyder, at vi får et tilfredsstillende resultat for årets første kvartal, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat blev for perioden et overskud på 422 mio. kr., hvilket er en forbedring på 75 mio. kr. i forhold til samme periode i 2013.

Værdireguleringer påvirker periodens resultat med en udgift på 461 mio. kr. I samme periode i 2013 var værdireguleringerne en indtægt på 464 mio. kr.

Det lave inflations- og renteniveau forventes at være gældende i resten af 2014, og derfor fastholdes forventningerne til årets resultat til et overskud på 1.650 mio. kr. før finansielle værdireguleringer og skat. 

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2014  2013
Indtægt, vej (Storebælt) 599 562
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 223 222
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 21 19
Indtægter i alt 843 803
Driftsomkostninger -105 -102
Afskrivninger 156 -154

Resultat af primær drift (EBIT)

582 547
Renteomkostninger -160 -200
Resultat før værdiregulering 422 347
Værdiregulering **) -461 464
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -39 811
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 33 173
Resultat før skat -72 984

Skat

16 -246

Resultat efter skat

-56 738

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 116 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 83 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 505 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

Storebælt

 

Øresund

Antal biler pr. dag 2014 2013 Vækst 2014 2013 Vækst
Personbiler 22.669 21.970 3,2 pct. 14.467 14.567 -0,7 pct.
Lastbiler 3.382 3.040 11,2 pct. 1.127 1.007 11,9 pct.
Busser 56 50 2,6 pct. 77 77       0,8 pct.
I alt 26.107 25.066 4,2 pct. 15.672 15.651 0,1 pct.

Læs hele delårsrapporten.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld