Trafikvækst på Storebælt bidrager til godt resultat

Trafikken over Storebælt steg i årets første tre måneder. Indtægten påvirker resultatet af den primære drift positivt og resulterer i en forbedring på 2 pct. i forhold til 2018. Det viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 636 mio. kr. og er 13 mio. kr. højere i forhold til samme periode sidste år. Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2 pct. Personbiltrafikken gik frem med 1,8 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,1 pct. I gennemsnit passerede godt 31.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Der var et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og på Øresund landanlæg på ca. 8 mio. kr. i forhold til samme periode i 2018. Faldet skyldes primært en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

– Vi får et tilfredsstillende resultat for årets første tre måneder, som er godt hjulpet af en vækst i trafikken på Storebælt og særligt en stigning i antallet af lastbiler, som stadig ligger stabilt højere end forventet. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteudgifter var på 40 mio. kr. mod en indtægt på 2 mio. kr. sidste år i samme periode. Udgiften skyldes primært en stigning i inflationen i 2019.

Resultatet før værdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 536 mio. kr. mod et overskud på 561 mio. kr. i 2018.

Værdireguleringer udgør en udgift på 1.088 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 513 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 19,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

– Vi fastholder i årets første måneder det forventede lave niveau for omkostninger til driften af vores anlæg som del af vores digitale forretningsstrategi. Her så vi i 2018 en besparelse på 35 mio. kr. og har forventninger til, også i år at reducere omkostningerne yderligere til gavn for både forretningen og vores ejer, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I årsrapporten 2018 for A/S Storebælt, er foreslået udbetalt et udbytte på 1.600 mio.kr. til Sund & Bælt Holding, hvilket efterfølgende er vedtaget på selskabets generalforsamling 26. april 2019. Efterfølgende blev det på Sund & Bælts generalforsamling besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.411 mio. kr. til staten.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat udgør uændret et overskud i intervallet 2.000 – 2.150 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts *)


Mio. kr.

2019

2018
Indtægt, vej (Storebælt) 636 623
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 87 96
Andre indtægter 19 20
Indtægter i alt 743 739
Driftsomkostninger -104 -104
Afskrivninger -199 -205
Resultat af primær drift (EBIT) 440 430
Renteomkostninger -40 2
Resultat før værdiregulering 400 432
Værdiregulering **) -1.088 197
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -688 629
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 31 224
Resultat før skat -657 853
Skat 145 -188
Resultat efter skat -513 666

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 105 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 136 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 536 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2019 2018 Vækst 2019 2018 Vækst
Personbiler 26.988 26.523 1,8 pct. 15.630 16.038 -2,6 pct.
Lastbiler 4.009 3.851 4,1 pct. 1.397 1.355 3,0 pct.
Busser 109 110 -0,9 pct. 117 98 20,3 pct.
I alt 31.107 30.484 2,0 pct. 17.144 17.492 -2,0 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld