Trafikvækst på Storebælt fastholder positiv udvikling

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt og giver Sund & Bælt en indtægt på 2.205 mio. kr. for årets første ni måneder. Det er en stigning på 4,2 pct. i forhold til samme periode sidste år, viser delårsrapporten. Trafikindtægten samt fortsat lav inflation medvirker til, at koncernen opjusterer forventningerne til årets resultat.

Den samlede trafikvækst på Storebælt steg med 4,5 pct. i årets første ni måneder, hvoraf personbiltrafikken stod for den største fremgang med 4,8 pct., mens lastbiltrafikken steg med 1,4 pct. I gennemsnit passerede knap 33.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

– Trafikken udvikler sig fortsat meget flot og bedre end vores forventninger. Særligt fritidstrafikken har vist pæne takter hen over året. Kigger vi på oktober, tyder det på, at udviklingen vil fortsætte året ud. Det er interessant, også for vores øvrige aktiviteter i koncernen, at trafikken har udviklet sig så markant, uden at den økonomiske vækst i samfundet har udvist de samme stigninger, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

Der var et fald i indtægterne fra jernbanen over Storebælt på 146 mio. kr. Det skyldes, at jernbanevederlaget på Storebælt årligt er reduceret med 200 mio. kr. som en del af finansieringen af vækstpakken fra sommeren 2014.

Sund & Bælts driftsomkostninger er lavere, mens afskrivninger er steget med 16 mio. kr. i forhold til samme periode i 2014. Det skyldes øgede afskrivninger i forbindelse med overtagelsen af ansvar for drift og vedligehold på Øresundsbanen fra Banedanmark.

Samlet betyder det et fald i resultatet af den primære drift til 1.969 mio. kr., hvilket er 66 mio. kr. lavere end i tilsvarende periode i 2014.

Resultatet før værdiregulering og skat for koncernen i årets første ni måneder blev et overskud på 1.743 mio. kr., hvilket er en stigning på 5 mio. kr. i forhold til samme periode af 2014.

De samlede renteomkostninger var på 592 mio. kr. Det er 25 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år og skyldes primært lavere inflation.

Værdireguleringer påvirker periodens resultat positivt med 685 mio. kr. mod en udgift på 1.429 mio. kr. i samme periode af 2014.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal på 23,1 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er opgjort til 31 år fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, hvilket svarer til 2029.

Udviklingen i tredje kvartal betyder, at forventningerne til årets resultat øges med 70 mio. kr. til et overskud før dagsværdireguleringer og skat på ca. 2.050 mio. kr.

Læs hele Sund & Bælts delårsrapport for 3. kvartal 2015

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr. 2015 2014
Indtægt, vej (Storebælt) 2.205     2.116
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 525 669
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 56 56
Indtægter i alt 2.786 2.841
Driftsomkostninger -335 -339
Afskrivninger -482 -467

Resultat af primær drift (EBIT)

1.969 2.035
Renteomkostninger -592 -617
Resultat før værdiregulering 1.377 1.418
Værdiregulering **) 685 -1429
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 2.062 -11
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 461 -36
Resultat før skat 2.523 -47

Skat

-555 11

Resultat efter skat

1.968 -36

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 190 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør en indtægt på 731 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 1.743 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

 

Storebælt

 

Øresund

Antal biler pr. dag 2015 2014 Vækst 2015 2014 Vækst
Personbiler 29.184 27.846 4,8 pct. 18.499 18.213 1,6 pct.
Lastbiler 3.594 3.543 1,4 pct. 1.231 1.151 6,9 pct.
Busser 109 74 47,6 pct. 133 153 -13,2 pct.
I alt 32.887 31.463 4,5 pct. 19.863 19.516 1,8 pct.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld