Trafikvæksten på broerne fortsætter

Biltrafikken over broerne på Storebælt og Øresund vokser fortsat markant. Det fremgår af Sund & Bælt koncernens delårsrapport for første halvår.

I årets første seks måneder er antallet af biler i forhold til samme periode sidste år steget med næsten 9 pct. på Storebælt og med 19 pct. på Øresund.

Omsætningen fra vejtrafikken er på Storebælt øget med 11 pct. og på Øresund med 16 pct. Forskelle i gennemsnitspriser og trafiksammensætning fra år til år bevirker, at omsætning og trafikvækst ikke følges ad.

– Udviklingen medfører, at vi opjusterer vores forventninger for hele 2007 med ca. 80 mio. kr, så vi nu venter et underskud på 20 mio. kr. som resultat før værdiregulering for hele året, siger administrerende direktør i Sund & Bælt, Leo Larsen.

Ændring i biltrafik 1. halvår 2006 til 1. halvår 2007

Storebælt
1. januar – 30. juni

Øresund
1. januar – 30. juni

Antal biler pr. dag

2007

2006

Vækst

2007

2006

Vækst

Personbiler

24.143

22.160

9 pct.

15.913

13.312

19,6 pct.

Lastbiler

3.494

3.236

8 pct.

935

826

13,1 pct.

Busser

85

90

-6 pct.

148

146

1,4 pct.


I alt


27.722


25.486


8,8 pct.


16.996


14.284


19 pct.

Togtrafikken over Øresund er i perioden steget med 25 pct. til 4,3 mio. passagerer, mens den på Storebælt er steget med ca.1 pct. til 3,9 mio. passagerer. Antallet af togpassagerer påvirker ikke Sund & Bælts regnskab, idet Banedanmark og Banverket betaler et fast, årligt beløb for brug af baneforbindelserne.

Sund & Bælt koncernens resultat før værdireguleringer og andel af Øresundsbrons resultat samt skat ud­gør et underskud på 57 mio. kr. mod et underskud i 2006 på 156 mio. kr.

Resultatet efter skat og værdireguleringer viser et overskud på 1.103 mio. kr., mod 1.642 mio. kr. i samme periode af 2006.

De lavere værdireguleringer af finansielle poster i 2007 er den væsentligste årsag til udviklingen i koncernens resultat efter skat.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni 2007

Mio. kr.

2007

2006

Indtægt, vej (Storebælt)

1.109

997

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

394

388

Andre indtægter, herunder havneafgifter

19

15

Indtægter i alt

1.522

1.400

Driftsomkostninger

195

196

Afskrivninger

451

459

Resultat af ordinær drift

876

745

Renteomkostninger

-933

-901

Resultat før værdiregulering

-56

-156

Værdiregulering *)

1.468

2.036

Resultat før andel fra Øresundsbron

1.411

1.880

Øresundsbrons resultatandel

326

400

Resultat før skat

1.737

2.280

Skat

-634

-638

Resultat efter skat

1.103

1.642

*) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern Bælt A/S og Sund & Bælt Partner A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld