Vækst i trafikken over Storebælt forbedrer årets resultat

I 2011 steg den samlede trafik over Storebælt med 3,1 pct. efter to år med faldende trafiktal. Det resulterede i, at Sund & Bælt gik ud af året med et bedre resultat end forventet.

I alt passerede 10,8 mio. køretøjer den faste forbindelse i årets løb, hvilket var en stigning på 3,1 pct. Vejindtægterne steg til 2.450 mio. kr., og de blev hermed 111 mio. kr. højere end i 2010.

Personbiltrafikken steg med 2,7 pct., og væksten skyldes i stor udstrækning, at 2011 ikke var præget af dårligt vintervejr i samme grad som 2010. Lastbiltrafikken steg betydeligt, og stigningen udgjorde 6,5 pct., hvor særligt de store lastbiler over 10 m. har bidraget til væksten, herunder modulvogntog, som steg med 15,1 pct.

– Efter to år med fald i trafikken ser vi nu igen en stigning både i personbiler og lastbiler på Storebælt. Lastbiltrafikken har været på et højt niveau hele året, hvilket bl.a. skyldes en generel gunstig udvikling i godsmarkedet i særligt 2. og 3. kvartal, og at der er overflyttet lastbiltrafik fra Århus-Kalundborg overfarten i forbindelse med, at den overgik fra Mols-Linien A/S til Kattegat-ruten. Der er også tegn på, at en større del af den internationale godstransport har benyttet Storebælt frem for færgeruterne til Tyskland, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen.

For A/S Storebælt medfører årets resultat, at der afdrages 1,5 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2011 udgør 27,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er afkortet med ét år til 31 år, og gælden ventes at være betalt i 2029.

For Sund & Bælt blev årets resultat et overskud på 811 mio. kr. før dagsværdireguleringer og skat. Sammenlignet med 2010 er det en forbedring på 413 mio. kr. og ca. 35 mio. kr. bedre end forventet ved 3. kvartal af 2011, hvor årets resultat blev opjusteret med 100 mio. kr. før dagsværdireguleringer og skat. Forbedringen i forhold til 2010 skyldes højere trafikindtægter, reducerede omkostninger og et fald i renteomkostningerne på ca. 240 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 1.482 mio. kr. Resultatet er påvirket af udgiftsførte værdireguleringer på 2.789 mio. kr.

Trafikken ventes fortsat i 2012 at være præget af lav vækst i dansk økonomi. Personbiltrafikken forventes uændret i forhold til 2011, mens der for lastbiltrafikken forventes en noget lavere vækst end realiseret i 2011.

Læs hele årsrapporten.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 2011*

Udklip 1
*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 671 mio. kr. vedr. dagsværdireguleringer. Resultatet før dagsværdireguleringer udgør et overskud på 138 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før dagsværdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 811 mio. kr. I proforma resultatopgørelsen nedenfor er der foretaget en omfordeling af dagsværdireguleringerne, således at resultat før dagsværdiregulering og skat fremkommer.

Proforma resultatopgørelse for Sund & Bælt koncernen 2011

udklip 2

Biltrafik over broerne

Udklip3.JPG

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld