Analyse af behovet for en kombiterminal ved Køge

Fonden Femern Belt Development har bedt Realise ApS om at gennemføre en begrænset markedsanalyse baseret på væsentlige udvalgte danske og internationale logistik- og transportvirksomheders behov for en kombiterminal ved Køge – særligt set i lyset af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse. Markedsanalysens resultater er sammenfattet i herunder.

Behov for en international kombiterminal i Køge

Et flertal af logistik- og transportvirksomhederne i markedsundersøgelsen finder, at Køge er et godt sted at placere en international kombiterminal til håndtering af gods til Danmark fra Kontinentaleuropa og den nordlige del af Skandinavien. Den kommende Femern Bælt-forbindelse, Køges placering på den nye København-Ringstedbane, vejinfrastrukturen i og omkring Køge og adgangen til Køge Havn og Skandinavisk Transport Center (STC) fremhæves som vigtige fordele ved placeringen af en kombiterminal ved Køge.

Logistik- og transportvirksomhederne frygter, at Sjælland og øerne bliver et geografisk område, som jernbanegodset blot kører i transit igennem uden mulighed for godshåndtering, hvis der ikke kan tilbydes effektive omladningsfaciliteter. Det vil kunne betyde, at Danmark ikke opnår gevinster, men kun får negative miljøeffekter som følge af omfanget af gods gennem Danmark efter anlægget af en fast Femern Bælt-forbindelse. Det anføres endvidere, at en manglende international kombiterminal i Danmark vil flytte gods fra jernbane til lastbil, da gods, der ellers kunne ankomme med jernbane, nødvendigvis må omlastes til lastbil i Tyskland eller Sverige, da det ikke rationelt kan håndteres til/fra jernbane på Sjælland uden en kombiterminal.

Tilnærmelsesvis alle logistik- og transportvirksomheder i markedsundersøgelsen betoner den internationale betydning af strækningen København-Ringsted over Køge, som indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Samtidig er strækningen vigtig i banekorridoren (ScanMed) fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valletta på Malta, den såkaldte EU ScanMed-korridor. Det fremhæves af hovedparten af logistik- og transportvirksomhederne, at en kombiterminal ved Køge vil reducere omfanget af gods på vejene.

Kombiterminal ved Køge

Et mindretal af logistik- og transportvirksomhederne finder, at der bør satses på kombiterminalen i Høje Taastrup, da den ifølge disse virksomheder har kapacitet til større godsmængde, samtidig med, at den er placeret tættere på København, hvor konsumenterne befinder sig.

18 godstog om ugen fra en kombiterminal ved Køge

Logistik- og transportvirksomhederne er blevet spurgt om, hvilke godsmængder de forventer at kunne omsætte på en kombiterminal i Køge. Markedsanalysen viser, at en kombiterminal ved Køge kan omsætte gods svarende til 18 godstog om ugen i begge retninger. Et godstog svarer til et heltog, som består af cirka 36 enheder.

To markedsanalyser – to forskellige resultater

Sammenholdes resultaterne af denne markedsanalyse med resultaterne af den markedsanalyse, som Trafikstyrelsen fik foretaget i 2010, er resultaterne markant forskellige.  Konklusionen i 2010 var, at der ikke var en markedsmæssig efterspørgsel efter en kombiterminal ved Køge. Konklusionen i nærværende markedsanalyse fra 2016 er, at der er behov for en kombiterminal ved Køge i lyset af den kommende, faste Femern Bælt-forbindelse.

Konklusionen må derfor være, at synspunkterne blandt logistik- og transportvirksomhederne har ændret sig fra 2010 til 2016. Logistik- og transportvirksomhedernes opfattelse har i perioden udviklet sig til fordel for en kombiterminal i Køge. Resultaterne af nærværende markedsanalyse bør allerede nu, give anledning til at staten indleder arbejdet med at etablere et beslutningsgrundlag for en fremtidig ny international kombiterminal ved Køge.

Læs hele rapporten her.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld