Møllerne har styrket miljøet

Omfattende miljøundersøgelser lå til grund for den tilladelse, Sund & Bælt fik af Energistyrelsen til at opføre Sprogø Havvindmøllepark.

I de miljøundersøgelser, som blev udarbejdet inden der blev givet tilladelse til at sætte møllerne op, var der blandt andet fokus på påvirkninger af marsvin, da en af Europas største bestande af marsvin findes i Storebælt. For at tage størst muligt hensyn til dyrene blev arbejdet med at sætte møllerne op først sat i gang efter marsvinenes yngleperiode i august. Danmarks Miljøundersøgelser konkluderede efterfølgende i en rapport, at påvirkningen fra byggeriet af møllerne ikke havde været målelig og sandsynligvis havde haft minimal effekt på marsvinene i området.

Sprogø er defineret som fuglebeskyttet område af EU, og derfor var der også fokus på påvirkninger af områdets mange fugle, særligt de trækkende edderfugle og ynglende splitterne. Miljøundersøgelserne viste imidlertid, at påvirkningen af fuglene under opsætningen af møllerne ville være så lille og kortvarig, at det var uden væsentlig betydning for områdets fuglebestande.

På Sprogø blev der også taget hensyn til den fredede grønbrogede tudse. Der blev etableret et tudsehegn i forbindelse med gravearbejdet for at holde tudserne væk fra graveudstyr og udgravninger.

Efterfølgende har det vist sig, at møllernes fundamenter har været med til at styrke havmiljøet, fordi de har givet god grobund for alger og muslinger, der er føde for dyr højere oppe i fødekæden.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld