Hvad søger du?

Vi tager hensyn til miljøet

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Negative miljøpåvirkninger undgås eller minimeres så vidt muligt.
Femern A/S har under projektering af den faste forbindelse undersøgt, hvordan en tunnel under Femern Bælt vil påvirke miljøet. Sammen med et stort hold af internationalt anerkendte eksperter har Femern A/S haft fokus på, hvordan projektets miljøpåvirkninger kan minimeres. Derfor er miljøundersøgelserne forud for byggeriet de mest omfattende og grundige, der hidtil er udført i Danmark. Den viden og de data, der er indsamlet, har eksperterne hos rådgiverne og teknikerne i Femern A/S anvendt til at udvikle og planlægge skånsomme produktionsmetoder og optimale tekniske løsninger. Ambitionen er at tilgodese det omgivende samfund bedst muligt både i anlægsfasen og i driftsfasen.

Høje miljø- og klimakrav

I anlægsfasen anvendes de nyeste og mest miljørigtige produktionsmetoder. Traditionelt produceres sænketunneler i tørdok på land og det kræver meget plads og giver dårligere arbejdsmiljø. På Femern projektet støbes tunnelelementerne i en fabrik opført specielt til formålet.

Alt tæller for at passe på miljøet og klimaet

Femern A/S stiller højere konkrete miljø- og klimakrav til entreprenørerne end ved tilsvarende store anlægsprojekter. Spildet fra gravearbejdet bliver begrænset mest muligt ved at bruge stort maskineri og gennem god planlægning. Spredning af sediment fra gravearbejdet er den største påvirkning af miljøet i Femern Bælt – derfor skal spildet være så lille som muligt.

Under anlægget begrænses støj mest muligt og koncentreres i dagtimerne. Når kyst-kyst anlægget er i drift er færre beboere udsat for støj end i dag. Der er også krav om, at entreprenørerne skal anvende det nyeste og mindst støjende materiel.

Femern Bælt får tilført nyt plante- og dyreliv fra stenrevet oven på sænketunnellen nær kysterne, når projektet er færdigt. De sten, der beskytter tunnelen, bliver til nye attraktive områder for dyr og planter i kyst-områderne. På land opstår et 330 hektar nyt naturområde, der er mere end tre gange større, end det område, som det færdige projekt beslaglægger.

Læs mere på Femerns hjemmeside.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk