Hvad søger du?

Bæredygtighed

Vi tager ansvar

Sund & Bælt er en afgørende spiller i transport­sektoren og har et væsentligt ansvar for at bidrage til den grønne omstilling af Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, der balancerer hensynet til den sociale bæredygtighed, den miljømæssige bæredygtighed og bæredygtig virksom­hedsledelse som en integreret del af selskabets kerneforrentning.

Vores bæredygtighedsstrategi

Sund & Bælts bæredygtighedsstrategi sætter rammen for, hvordan vi arbejder helhedsorienteret og forpligtende med vores bidrag til den grønne omstilling.

Bæredygtighedsstrategien indeholder arbejde for klima og miljø, et sikkert og udviklende arbejdsmiljø samt en bæredygtig ledelse i dag, og i fremtiden.

Strategien rummer ni strategiske prioriteter og hovedmål, som hver især understøttes af en række konkrete initiativer.

Miljø- og klimamæssig bæredygtighed

Vi tager ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores samlede aktiviteter giver anledning til. Det omfatter både anlægs- og driftsfasen for vores anlæg og deres omgivelser.

Læs mere

Social bæredygtighed

Vi arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle danske overenskomster og vilkår. Sund & Bælt ønsker desuden at være del af et rummeligt arbejdsmarked, der udvikler mennesker og løfter fagligheder.

Læs mere

Bæredygtig virksomhedsledelse

Vores forbindelser er finansieret via den såkaldte statsgarantimodel, hvor staten garanterer for de lånte penge. Statsgarantimodellen gør det muligt at realisere forbindelserne, uden at det koster på velfærden.

Læs mere

En del af Global Compact

I 2009 tiltrådte Sund & Bælt UN Global Compact, der er verdens største frivillige initiativ for bæredygtige virksomheder med det formål at søge et fælles­skab for virksomheder, der tager sit ansvar seriøst. Sund & Bælt har i mere end et årti forpligtet sig til at arbejde med Global Compacts ti principper og rapporterer årligt på selskabets fremskridt inden for bæredygtighed til FN. Sund & Bælt refererer derfor også til FN’s verdensmål i selskabets rapporte­ring på bæredygtighed.

Sund & Bælt er af den overbevisning, at det er vigtigt at sætte ambitiøse mål for at kunne løfte bæredyg­tighedsdagsordenen, og at det kun kan ske i samarbejde med andre.

Sund & Bælts politik for bæredygtighed sætter rammen for holdingselskabets arbejde med bæredygtighed og den danner udgangspunkt for alle selskabets projekter og ambitioner i forhold til bæredygtighed. 

De ti Global Compact-principper

  1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Politik for diversitet

Her kan du finde Sund & Bælts politik for diversitet

"Vores forretningsmodels principper danner grundlag for alle de beslutninger og aktiviteter, som vi planlægger og gennemfører."
Mikkel Hemmingsen, CEO i Sund & Bælt

Værdikæden understøtter bæredygtighed

Sund & Bælt har ansvaret for nogle af Danmarks største infrastrukturforbin­delser igennem hele værdikæden fra planlægning og analyse, projektering, over i anlæg samt drift og vedligehold. Dertil kommer, at finansieringen af disse infrastruk­turforbindelser er brugerbetalte. Sund & Bælt har også ansvaret for BroBizz, der varetager brugerbetalingen på danske betalingsveje.

Sund & Bælt har ansvaret for hele værdikæden i investering i vedvarende, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, og det er disse elementer der tilsammen udgør selskabets kerneforretning. Dertil kommer, at størrelsen af selska­bets projekter gør, at Sund & Bælt har et særligt ansvar for at bidrage til at højne niveauet i anlægsbranchen i en mere bæredygtig retning.

Projekter har egne strategier og mål

Alle underliggende projekter og driftsaktiviteter i Sund & Bælt skal udarbejde strategier inden for disse områder i det omfang, det giver mening for det enkelte projekts særegne kerneformål.

De enkelte projekter og drifts­aktiviteter kan derudover have et særskilt behov for at inddrage andre verdensmål i deres strategiarbejde. Inden for selskabets udvalgte strategiske prioriteter findes derfor tilsvarende strategier for bæredygtighed, som selskabets projekter og driftsaktiviteter selvstæn­digt udarbejder.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk