Hvad søger du?

Miljø- og klimaansvarlighed

Klimaet tænkes ind i alle aktiviteter

Miljøanalyser, naturgenopretning, landskabspleje og levetidsforlængelse er blot nogle af de tiltag, vi arbejder med for at afhjælpe klimaaftrykket samt sikre og udvikle naturen og landskaberne omkring anlæggene.

At bygge med beton og stål afsætter et markant klimaaftryk. Derfor har vi pligt til konstant at afsøge mulighederne for at benytte materialer og metoder, der reducerer vores samlede CO2-forbrug under hensyn til sikkerhed, holdbarhed og økonomi.

Vi bygger med naturen. Vi tager hensyn til natur og miljø, når vi bygger Femern Bælt-tunnelen. Dette gælder, når vi bygger og ved driften af den færdige tunnel. Derfor har Femern A/S også fokus på at overholde alle miljøkrav.

Sund og Bælt fremmer gennem vores samlede aktiviteter bæredygtig mobilitet på vej og jernbane i både dansk sammenhæng og på den europæiske transportkorridor. Vi gør afstandene kortere mellem mennesker og landsdele, og vi minimerer klimabelastende omvejskørsel og trængsel.

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  1. Sikre, at trafikafvikling på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligeholdelse gennem-føres under størst mulig hensyn til virkningen på klimaet og på det omgivende miljø.
  2. Forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkninger fra selskabets aktiviteter.
  3. Aktivt arbejde med bæredygtig brug af ressourcer og naturbeskyttelse.

Se film om naturgenopretning og biodiversitet

Tunnelementfabrik skal genbruges til at bygge ny infrastruktur

Med en kommende fast forbindelse over Femern Bælt er Sund & Bælt i gang med at opføre en tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn på Lolland. Udover, at fabrikken anvendes til at fremstille elementer til den kommende sænketunnel, er ambitionen, at fabrikken bevares til fremtidige projekter.

Vi bygger med naturen

Vi tager hensyn til natur og miljø, når vi bygger Femern Bælt-tunnelen. Dette gælder, når vi bygger og ved driften af den færdige tunnel. Derfor har Femern A/S også fokus på at overholde alle miljøkrav.

Grønne rabatter på Storebælt

For at tilskynde virksomheder til at benytte de mest miljøvenlige køretøjer blev erhvervsrabatterne omlagt til grønne rabatter på Storebæltsforbindelsen i 1. januar 2021.

De grønne rabatter gives kun til køretøjer, der som minimum opfylder Euronorm VI. 

Nulløsning sikrer livsbetingelser i vandet

Inden Storebæltsforbindelsen blev politisk vedtaget i 1987 var betingelsen, at broen ikke måtte hæmme vandudskiftningen i Østersøen i en grad, at det marine liv ville blive ændret. Det betød at, der ikke måtte være nogen ændringer af livsbetingelserne i Østersøen. Altså en nulløsning.

Udforsk Femerns miljø på portalen Ægir

Mens Femern Bælt-tunnelen, er der mulighed for at overvåge de væsentligste miljødata. Det gøres fra portalen Ægir, som løbende bliver opdateret med data fra vores undersøgelser af flora, fauna og vandet. Lige nu vises data, der er indsamlet inden starten af anlægsfasen, ligesom der er adgang til havmiljødata, som indsamles vha. sensorer, der er lagt ud i Femern Bælt.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk