Hvad søger du?

Vores forretningsetik

Sund & Bælt er tilknyttet forskellige ordninger, bl.a. Global Compact og Code of Conduct, for at sikre en høj forretningsetik. Der er også adgang til en whistleblower-portal for både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Global compact

Sund & Bælt har siden 2009 været tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Principperne for samfundsansvar er inddelt i fire emner: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Der er tale om generelle principper, som den enkelte virksomhed kan konkretisere, når arbejdet med samfundsansvar skal indarbejdes i forretningsstrategien.

 

Se de ti principper her

  1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Adfærdskodeks for leverandører

I Sund & Bælt anerkender vi vigtigheden af vores ansvar for at fremme bæredygtig udvikling. Vi arbejder systematisk med at opfylde kravene i Global Compact, hvilket omfatter respekt for universelle anerkendte standarder for miljø, menneskerettigheder og antikorruption.

Vi forventer, at vores leverandører ligeledes anerkender deres sociale og miljømæssige ansvar, så vi kan leve op til vores mål om ansvarligt indkøb af varer og ydelser. Derfor har vi udarbejdet et adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring, som indeholder de retningslinjer, vores leverandører skal overholde.

Med leverandører menes i dette tilfælde alle Sund & Bælts leverandører af varer og tjenesteydelser, samt entreprenører og deres leverandører.

Anti-korruption

Det har altid været en del af Sund & Bælts kultur at drive forretning på ansvarlig og etisk vis‚ hvilket inkluderer bekæmpelse af alle former for korruption‚ afpresning og bestikkelse. Sund & Bælt overholder danske og internationale krav vedrørende udbud, hvilket sikrer et højt niveau af gennemsigtighed. Udbudsprocesserne inkluderer klageinstanser‚ der sætter tilbudsgivere i stand til at indgive klager til en uafhængig instans.

Sund & Bælt agerer i et til tider politisk miljø. Det er derfor vigtigt‚ at forhandlinger og samarbejde foregår med størst mulig gennemsigtighed‚ og at der ikke hersker tvivl om den professionelle tilgang til udbudte opgaver og samarbejder.

 

Whistleblower-ordning

Sund & Bælts whistleblower-ordning skaber  gennemsigtighed og ligger i tråd med vores fokus på god selskabsledelse. Ordningen gør det muligt at indberette væsentlige forhold om økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk eller brud på arbejdssikkerhed, miljøregler og forurening af miljøet, samt fysisk vold og seksuelle krænkelser. På portalen nedenfor er angivet, hvilke forhold der ikke behandles under ordningen.

Indberetninger indmeldes på en ekstern portal af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne parter som leverandører, konsulenter og andre med relation til Sund & Bælt.

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk