Hvad søger du?

Sådan beregnes støj under projektplanlægningen

I forbindelse med større anlægsarbejder skal der foretages vurdering af støjen fra anlægsfasen, inden arbejdet påbegyndes, og dette kan kun gøres på baggrund af en beregning. Under selve anlægsarbejdet kan der udføres egentlige støjmålinger. 

Støjkilder fra bygge- og anlægsarbejder kan være sammensat af mange enkeltkilder, og støjbelastningen kan variere meget fra dag til dag. Midlertidige aktiviteter er ikke permanente, og støjkildens karakter og omfanget af støjgener kan være anderledes og variere afhængigt af, hvilke arbejder der foregår, og hvor de foregår. Der kan desuden være forskellige aktiviteter i gang samtidigt, og støjbilledet kan variere alt efter sammensætning af aktiviteterne .

På baggrund af viden om de anvendte processer og maskiner, placering af aktivitet samt tidsforbrug foretages en beregning og kortlægning af anlægsstøjen. Beregning af støj fra de enkelte maskiner og aktiviteter er baseret på deres støjkildestyrke. Alle beregninger vil blive udført i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993: "Beregning af støj fra virksomheder". Vejledningen handler om de særlige forhold, der gør sig gældende, når sagsbehandlingen baseres på beregnede værdier af støjbelastningen i stedet for på målte værdier.

Et beregningsresultat har i almindelighed mindst lige så god nøjagtighed som resultatet af en måling af støjbelastningen. Det skyldes, at måleresultater påvirkes af de meteorologiske forhold, som de netop er under målingen. En måling en anden dag ville give et andet resultat. Beregningsmetoden er tilpasset, så man beregner for gennemsnitlige vejrkonditioner. Beregningsresultaterne er baseret på et stort erfaringsmateriale fra mange forskellige måleserier.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk