Storebælt ankerblok

Fortsat trafikvækst på Storebælt

Trafikken fortsætter med at stige på Storebælt, men resultatet af den primære drift falder med 47 mio. kr. til 430 mio. kr. Det skyldes bl.a. reducerede indtægter fra vejtrafikken efter takstnedsættelsen 1. januar 2018 og fra jernbanen, viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 624 mio. kr. mod 692 mio. kr. i årets første tre måneder sidste år, et fald på 10 pct. Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2,3 pct. Personbiltrafikken gik frem med 2,5 pct., mens lastbiltrafikken steg med 1,1 pct. I gennemsnit passerede godt 30.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Der var et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og på Øresund landanlæg på ca. 8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes dels en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg, dels en nedsættelse af satserne for persontogene på Storebælt.

– Selvom de lavere priser på Storebælt har betydet en reduktion i vores indtægter, og vederlaget for at benytte vores jernbaneanlæg er reducerede, formår vi at få et tilfredsstillende resultat for perioden. Det er godt hjulpet af en fortsat stigning i trafikken over Storebælt, samt lave renteudgifter. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat.

– Vi kan se, at vores kunder er glade for at benytte vores automatiske betalingsløsninger. Vi har netop rundet 1 mio. BroBizz, og tilmelding til vores nummerpladeløsning, PayByPlate, går støt fremad og er i dag benyttet af mere end 52.000 kunder, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteindtægter var på 2 mio. kr. mod en udgift på 142 mio. kr. sidste år i samme periode. Forbedringen skyldes primært førtidig indfrielse af lån samt lav inflation.

Resultatet før værdiregulering og skat, men inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 562 mio. kr., hvilket er 122 mio. kr. højere end i 2017.

Værdireguleringer udgør en indtægt på 197 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 666 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 20,2 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

– De reducerede indtægter og en højere udbyttebetaling fra A/S Storebælt til at gennemføre udvidelsen af den fynske motorvej understreger behovet for effektiv drift og vedligehold af vores anlæg. Her skal vores nye digitale forretningsstrategi medvirke til at øge produktiviteten, så vi fortsat kan bidrage til det danske samfund og realisering af nye store infrastrukturprojekter, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I årsrapporten 2017 for A/S Storebælt, er foreslået udbetalt et udbytte på 1.600 mio.kr. til Sund & Bælt Holding, hvilket efterfølgende er vedtaget på selskabets generalforsamling 23. april 2018. Efterfølgende blev det på Sund & Bælts generalforsamling besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.452 mio. kr. til staten.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat udgør uændret et overskud på 1.650-1.800 mio. kr.

Læs delårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2018 2017
Indtægt, vej (Storebælt) 623 692
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 96 104
Andre indtægter, herunder havneafgifter og indtægter fra vindmøller 20 19
Indtægter i alt 739 815
Driftsomkostninger -104 -114
Afskrivninger -205 -224
Resultat af primær drift (EBIT) 430 477
Renteomkostninger 2 -142
Resultat før værdiregulering 432 335
Værdiregulering **) 197 589
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 629 924
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 224 192
Resultat før skat 853 1.116
Skat -188 -246
Resultat efter skat 666 870

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 95 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 129 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 562 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

Storebælt

 

Øresund
Antal biler pr. dag 2018 2017 Vækst 2018 2017 Vækst
Personbiler 26.523 25.889 2,5 pct. 16.038 16.132 -0,6 pct.
Lastbiler 3.851 3.809 1,1 pct. 1.355 1.289 5,1 pct.
Busser 110 95 15,8 pct. 98 88 11,2 pct.
 I alt 30.484 29.794 2,3 pct. 17.492 17.510 -0,1 pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld