Hvad søger du?

30 marts 2023

Ny bæredygtigheds-rapport: Sund og Bælt vil stille klimakrav til leverandører

Med 2022 som baseline vil Sund og Bælt arbejde målrettet for at sænke Storebæltsforbindelsens klimaaftryk og fremme bæredygtighed. Skærpede krav om bæredygtighed til entreprenører er ét af tiltagene.

Sund og Bælt har udgivet den første samlede bæredygtighedsrapport for Storebæltsforbindelsen. Ambitionen er - med 2022 som baseline - at opstille konkrete klimamål frem mod 2030 og 2045.

Den årlige udledning fra den løbende vedligeholdelse af forbindelsen er over 7.500 tons. Det vil kræve et stadig tættere samarbejde gennem hele værdikæden, økonomiske incitamenter i kontrakter. Men også håndfaste krav til entreprenører er om at nedbringe udledningen afgørende. Det kan være fx elektrificering af maskiner og køretøjer, energi- og materialeforbrug m.m. 

CO2-aftrykket fra A/S Storebælts egne aktiviteter på og omkring forbindelsen er årligt på 434 tons. Det bliver dog opvejet af, at plantevæksten på Sprogø samt broens konstruktion over og under vandet årligt optager 500 tons CO2.

Dermed er driften af egne aktiviteter CO2-neutral.

Bæredygtighedsindsatsen har tre fokusområder:

 • Øgede krav til entreprenører i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver og udskiftning af dele. I fremtiden vil Sund & Bælt stille krav om mere bæredygtige løsninger, der reducerer CO2-udledninger.
 • Ressourceoptimering i driften, der skal minimere klimaaftrykket. Det handler bl.a. om elektrificering og energibesparelser.
 • Bedre vedligeholdelse forlænger levetiden på anlægget. Dermed minimeres det årlige CO2-aftryk i den samlede levetid.

Sund & Bælt har i 2022 allerede taget hul på at indarbejde klimakrav i vores entreprenørkontrakter. Det handler fx om at præmiere lavt gasforbrug ved udskiftning af asfalt, om CO2-venlige maskiner eller bæredygtigt produceret termoplast til vejbanestriber. Erfaringer viser, at det ikke har fordyret projekterne, og fra 2023 vil Sund & Bælt anvende tilgangen generelt i kontrakter.

Fakta om initiativer til en mere bæredygtig drift:

 • Udskiftning til LED
  I 2022 blev hele østbroens konstruktionsbelysning udskiftet til LED. Det giver en energibesparelse på 3,3 GWh i løbet af den estimerede levetid

 • Fræsning af Storebæltsbroens jernbaneskinner
  Metoden giver en reduktion i CO2-udledning på ca. 1.900 tons over 5 – 10 år ved at forlænge levetiden med denne forebyggende metode anvendt på 14 km skinner.

 • Nyt asfaltslidlag på Østbroen og Sprogø
  Slidlaget forøger levetiden for belægningen med forventeligt 15 år og giver samtidig mindre friktion fra trafikken, der reducerer brændstofforbrug til gavn for klimaet.

 • Ny lynladepark ved Storebæltsbroen
  Parken vil rumme 50 ladepladser, der opføres i to faser. I 2023 vil de første 26 ladepladser være klar. De sidste 24 ladepladser er planlagt til at blive etableret mellem 2025 og 2027. Lynladeparken bliver således et markant led i regeringens mission om at fremme den grønne omstilling og binde Danmark sammen for en voksende andel af elbilister.
 • Elløbehjul til vedligehold
  Vores entreprenører benytter nu eldrevne løbehjul, når de skal udføre mindre vedligeholdsarbejde i Storebæltstunnelen i stedet for dieseldrevne jernbanekør eller et stort og omkostningstungt jernbanekøretøj ti gavn for arbejdsmiljø og klima 

Sund & Bælt udgiver i år for første gang en samlet bæredygtighedsrapport for Storebæltsforbindelsen. 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk