Hvad søger du?

Støjskærm ved Nyborg

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 blev det besluttet at afsætte midler til en række konkrete støjprojekter, blandt andet projektet ved E20, Nyborg Ø. 

Her blev i alt afsat 11 mio. kr., og det er Sund & Bælts opgave sammen med en rådgiver at vurdere, hvordan beløbet bruges, så det gavner borgerne langs motorvejen bedst muligt.

Projektet er en 5 m høj lydabsorberende støjskærm, som vil starte cirka 10-15 m fra krydset frakørsel 45/Storebæltsvej og fortsætte til eksisterende støjvold. Herefter vil der placeres en 3 m høj lydabsorberende støjskærm på eksisterende støjvold.

Projektet har tilkørt materiale for at sikre plads til en potentiel krydsombygning, samt foretaget en rydning af beplantning langs eksisterende støjskærm som nedtages i forbindelse med etableringen af den nye og højere støjskærm.

I den samlede vægtning af de indkomne tilbud udgjorde prisen 60 procent, mens bæredygtighedstiltag udgjorde 40 procent, og på baggrund af en samlet vurdering blev opgaven tildelt firmaet DAV Nordic A/S.

På grund af forsinkelser hos en underleverandør er projektet udskudt nogle uger. Afkørsel 45, Nyborg Ø, kan derfor benyttes, indtil arbejdet genoptages. 

Har du spørgsmål?

Så skriv til nyborg45@sbf.dk
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk