InfraHub community sund og bælt

Restriktioner for tog ved vind på Storebælt

Der gælder forskellige restriktioner på Storebæltsforbindelsen for vejtrafik og togtrafik. Vi følger den generelle sikkerhedsinstruks, som Banedanmark som infrastrukturforvalter har godkendt for strækningen over Storebælt

På højbroen, hvor bilisterne passerer ca. 70 meter over vandet, er der ofte højere vindstyrker end på lavbroen, hvor der både kører biler og tog. Mens bilerne kører på højbroen, kører togene i tunnelen under jorden, hvor der ikke er vindpåvirkninger

Alle restriktioner for passage af Storebælt for både tog- og biltrafik har været overholdt i forbindelse med storm ved ulykken på Storebæltsforbindelsens lavbro.

Vi kan konstatere, at SRO-systemet, som modtager og videresender vinddata fra vestbroen til Banedanmarks fjernstyringscentral i Roskilde, har fungeret korrekt i tidsrummet for ulykken.

Systemet er designet med udgangspunkt i den gældende sikkerhedsinstruks fra Banedanmark, som angiver, hvordan vinddata skal beregnes.

På baggrund af disse vinddata er det Banedanmarks fjernstyringscentral, der træffer beslutninger om restriktioner for jernbanedrift på Storebæltsforbindelsen, herunder nedsættelse af hastigheden.

Det er til enhver tid operatøren, der kører med godset, som har ansvar for at godset er spændt ordentligt fast under transporten over Storebælt.

For togtrafik:

  • Ved vind af hastighed under 21 m/s er der ingen restriktioner for togtrafikken.
  • Ved vind mellem 21 – 25 m/s nedsættes hastighed for godstog til 80 km/t, mens passagertog ikke har restriktioner.
  • Ved vind af stormstyrke på over 25 m/s indstilles togtrafikken for både godstog og passagertog.

Vinden måles som en 10 minutters middelvind.

For vejtrafik:

  • Vind af stiv kuling ved 15 m/s frarådes vindfølsomme køretøjer som campingvogne, lette lastbiler og biler med trailer at passere Storebæltsbroen. Hastigheden sættes ned til 80 km/t for øvrige køretøjer.
  • Vind af stormende kuling ved 20 m/s. frarådes vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen, og hastigheden sættes ned til 50 km/t for øvrige køretøjer.
  • Ved vind af stormstyrke på 25 m/s lukkes broen for al biltrafik

Vinden måles som en 10 minutters middelvind.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld