Hvad søger du?

Elementfabrik i Rødbyhavn

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er i gang. Byggeriet er Danmarks største infrastrukturprojekt. I Rødbyhavn er der opført en fabrik til at producere og udskibe de store tunnelelementer til forbindelsen. Fabrikken udgør sammen med arbejdshavnen et stort, samlet produktions- og udskibningsområde.

Bevarelse af elementfabrik

Det har oprindeligt været tanken, at fabrikken skal nedtages, når produktionen af tunnelelementerne til kyst til kyst-delen af Femern Bælt-projektet er afsluttet. Folketinget har dog den 14. december 2023 vedtaget en lov, der sikrer, at produktionsområdet og produktionsfaciliteterne ved Rødbyhavn kan bevares og fortsætte under statsligt ejerskab i regi af Sund & bælt, når fremstillingen af tunnelelementerne er afsluttet.

Arbejdet med at konkretisere hvordan den bevarede fabrik skal organiseres og drives er derfor gået i gang.

Femern A/S ventes at være færdig med at bruge området til produktion af Femern Bælt-forbindelsen ultimo 2027.

Fra 1. januar 2028 forventes det, at fabrikken kan anvendes til andre statslige og ikke statslige projekter.

Fordele ved at bevare elementfabrikken

Bevarelse af elementfabrikken vurderes at rumme betydelige fordele til at realisere fremtidige statslige megainfrastrukturprojekter i form af bl.a. infrastruktur og energiøer. Samtidig kan overskudskapacitet på fabrikken komme det private marked til gavn, f.eks. til projekter der fremmer grøn omstilling.

Billiggørelse af fremtidige projekter: Bevarelse af fabrikken indeholder et betydeligt økonomisk besparelsespotentiale for fremtidige projekter. Det økonomiske potentiale vil være forskelligt alt efter hvad der skal produceres. Potentialet vil dog være betydeligt for alle projekter fordi der ikke skal etableres en ny fabrik.

Kortere anlægsfaser og færre risici ved fremtidige projekter: Bevarelse af fabrikken vil bidrage til at nedbringe anlægsperioden med 1-2 år for fremtidige projekter, fordi der ikke skal afsættes tid til at bygge en ny fabrik. Bevarelse af fabrikken vil reducere risici og kompleksitet i fremtidige projekter, fordi produktionen vil ske på et afprøvet anlæg. Ved at genanvende fabrikken bygges der videre på konkrete erfaringer fra andre projekter.

Styrket bæredygtighed: Ved at genanvende fabrikken til fremtidige statslige megainfrastrukturprojekter reduceres miljø- og klimapåvirkningerne i projekternes anlægsfaser. Genanvendelse af fabrikken vil medføre en CO2-besparelse for fremtidige projekter, medvirke til at reducere støj og luft­forurening, mindske forbruget af naturressourcer og undgå påvirkning af nye land- og havområder med potentielt tilknyttede natur- og kulturværdier. Det skyldes, at der hverken skal bruges ressourcer på at fjerne fabrikken eller bruges ressourcer på at etablere nye fabrikker til fremtidige projekter.

Fastholdelse af lokale kompetencer: Ved at bevare fabrikken og sikre fortsat aktivitet, vil man kunne fastholde de mange kompetencer, der allerede er oparbejdet lokalt og regionalt ifm. Femern Bælt-forbindelsen på både Lolland, Falster og Sydsjælland.

Potentiale for dansk erhvervsliv: Bevarelse af fabrikken skaber et klart og sikkert planlægningsgrundlag for følgeindustrier til fabrikken. Det gælder for både nuværende og nye industrier, der med afsæt i den grønne omstilling forventes at servicere fremtidige kommende megaprojekter.

Hvilke projekter kan produceres på elementfabrikken?  

En række mulige fremtidige statslige megainfrastrukturprojekter kunne potentielt produceres på den bevarede element fabrik.

Inden det i givet fald vil være relevant, vil de skulle vedtages af Folketinget, og i en udbudsproces vil det kunne tilbydes, at de kan bruge fabrikken.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om konkrete projekter, der i fremtiden vil kunne anvende elementfabrikken. Udover at levere betonelementer til fremtidige statslige infrastrukturprojekter, som f.eks. Østlig Ringvej, vil fabrikken også kunne bruges til andre statslige (og ikke statslige) projekter, som kræver en industriel produktionsmetode og udskibningsfaciliteter. Det kunne f.eks. være betonfundamenter til store havvindmøller eller andre vedvarende energianlæg, der skal etableres i fremtiden som led i den grønne omstilling.

Baggrund for bevarelse af elementfabrikken

Find lovforslag, høringsnotat, miljøkonsekvensvurdering og baggrundsrapport samt præsentationer og optagelser fra borgermøde i 2022

Læs mere

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk