Hvad søger du?

Bevarelse af elementfabrik

Bevarelsen af elementfabrikken i Rødbyhavn på Lolland har nået en ny milepæl: Transportministeren har fremsat lovforslag for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn i Folketinget.

Lovforslag for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn

Transportministeren har fremsat lovforslag for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn i Folketinget den 25. oktober 2023. Lovforslaget behandles første gang i Folketinget den 9. november hvorefter det behandles i transportudvalget, inden 2. og 3. behandling i Folketinget.

Proces for bevarelse af elementfabrikken i Rødbyhavn

Miljøkonsekvensvurdering for bevarelse af elementfabrikken

Sund & Bælt har udarbejdet den miljøkonsekvensvurdering (VVM-undersøgelse), som indgår i grundlaget for en folketingsbeslutning om at bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn. Miljøkonsekvensvurderingen tilvejebringer viden om projektets virkninger på miljøet.

Læs miljøkonsekvensvurdering

Læs resumé af miljøkonsekvensvurdering

Læs baggrundsrapport for marine forhold

Læs baggrundsrapport for natur

Læs rapport for vurdering af alternativ vandforsyning til elementfabrikken

Trafikstyrelsen sendte miljøkonsekvensvurderingen for bevarelse af elementfabrikken i høring med frist for at indsende høringssvar den 18. august 2023. Trafikstyrelsen har på den baggrund udarbejdet et høringsnotat.


Høringsnotat for idé- og forslagsfase

Miljøkonsekvensvurderingen for bevarelsen af elementfabrikken blev indledt med en offentlig idé- og forslagsfase i perioden 31. oktober til 28. november 2022. Her fik borgere, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, til det videre arbejde. Der er indkommet i alt 10 skriftlige bemærkninger og forslag i idé- og forslagsfasen. I høringsnotatet gengives de indkomne høringssvar sammen med Sund & Bælts bemærkninger til hvert enkelt høringssvar.

Læs høringsnotat

Se præsentation og optagelse fra borgermøde 2022

I forbindelse med idé- og forslagsfasen for bevarelsen af elementfabrikken har Sund og Bælt afholdt borgermøde den 13. og 17. november 2022.

Præsentation fra borgemødet den 17. november kan ses her.

Borgermødet den 17. november blev afholdt både fysisk i Rødbyhavn samt online. Se borgermødet her.

Den 28. juni 2021 indgik et flertal i Folketinget en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Af aftalen fremgår følgende om elementfabrikken ved Rødbyhavn: 

”Parterne ser positivt på muligheden for, at Sund & Bælt bevarer den kommende elementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland samtidig med, at fabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende projekter, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne.”

 

Kontakt os på elementfabrik@sbf.dk  

Der er mange samfundsmæssige fordele ved at bevare elementfabrikken – bl.a. økonomiske-, miljømæssige- og tidsmæssige fordele samt ikke mindst muligheden for at bevare arbejdspladser.

Ud over at levere elementer til fremtidige statslige megainfrastrukturprojekter vil fabrikken kunne bruges til andre statslige (og ikke statslige) megaprojekter, som kræver produktions- og udskibningsfaciliteter. Det vil bl.a. være en oplagt mulighed at producere og udskibe elementer til den store udbygning af vindenergi, som er nødvendig for at nå regeringens ambition om klimaneutralitet i 2050.

Borgermøde for bevarelse af elementfabrik

Sund & Bælt har afholdt borgermøde den 9. august 2023, hvor miljøkonsekvensvurderingen for elementfabrikken blev præsenteret.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk