Hvad søger du?

Mere information om elementfabrikken

Lovforslag for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn vedtaget

Transportministeren fremsatte lovforslag for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn i Folketinget den 25. oktober 2023.

Forslaget blev den 14. december 2023 vedtaget med 100 stemmer for, 9 stemmer imod og ingen stemte hverken for eller imod.

Proces for bevarelse af elementfabrikken i Rødbyhavn

Sund & Bælt har udarbejdet den miljøkonsekvensvurdering (VVM-undersøgelse), som indgår i grundlaget for en folketingsbeslutning om at bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn. Miljøkonsekvensvurderingen tilvejebringer viden om projektets virkninger på miljøet.

Læs miljøkonsekvensvurdering

Læs resumé af miljøkonsekvensvurdering

Læs baggrundsrapport for marine forhold

Læs baggrundsrapport for natur

Læs rapport for vurdering af alternativ vandforsyning til elementfabrikken

Trafikstyrelsen sendte miljøkonsekvensvurderingen for bevarelse af elementfabrikken i høring med frist for at indsende høringssvar den 18. august 2023. Trafikstyrelsen har på den baggrund udarbejdet et høringsnotat.

Læs de indsendte høringssvar og Trafikstyrelsens behandling af høringssvarene på Trafikstyrelsen hjemmeside

Miljøkonsekvensvurderingen for bevarelsen af elementfabrikken blev indledt med en offentlig idé- og forslagsfase i perioden 31. oktober til 28. november 2022. Her fik borgere, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, til det videre arbejde. Der er indkommet i alt 10 skriftlige bemærkninger og forslag i idé- og forslagsfasen. I høringsnotatet gengives de indkomne høringssvar sammen med Sund & Bælts bemærkninger til hvert enkelt høringssvar.

Læs høringsnotat

Se præsentation og optagelse fra borgermøde 2022

I forbindelse med idé- og forslagsfasen for bevarelsen af elementfabrikken har Sund og Bælt afholdt borgermøde den 13. og 17. november 2022.

Præsentation fra borgemødet den 17. november kan ses her.

Borgermødet den 17. november blev afholdt både fysisk i Rødbyhavn samt online. Se borgermødet her.

Den 28. juni 2021 indgik et flertal i Folketinget en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Af aftalen fremgår følgende om elementfabrikken ved Rødbyhavn: 

”Parterne ser positivt på muligheden for, at Sund & Bælt bevarer den kommende elementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland samtidig med, at fabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende projekter, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne.”

 

Kontakt os på elementfabrik@sbf.dk  

Indledende erhvervsdialog 

Sund & Bælt har i en tidlig fase haft en dialog med markedet om muligheden for at bevare elementfabrikken. Bl.a. har der været afholdt et idéudviklingsmøde i efteråret 2022.

Se invitation til idémøde

Dialogen har bl.a. vist, at der er brug for at overveje, hvordan staten kan sikre sig adgang til fabrikken uden at det ødelægger mulighederne for at drift og forretningsudvikling for en fremtidig driftsoperatør.

En løsning kan være at opdele fabrikken, så halvdelen reserveres til statslige projekter og den anden halvdel stilles til rådighed for andre projekter, som kræver produktions- og udskibningsfaciliteter. Sådanne idéer skal videreudvikles i den kommende tid.

Der vil også fremadrettet være brug for dialog med markedet om bevarelse af elementfabrikken, sådan at vilkår og muligheder skrues sammen på den mest hensigtsmæssige måde for alle parter.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk