Hvad søger du?

Det skal være trygt at køre på Storebæltsbroen

Når det blæser på Storebæltsforbindelsen kan det være farligt for alle trafikanter. Gruppen af vindfølsomme køretøjer såsom tomme eller lette lastbiler er dog særlig udsatte, da de vælter lettere i vinden. Blæsevejret kan også betyde, at lastbiler taber genstande på vejbanen, hvis det ikke er fastgjort forsvarligt.

Langt de fleste overholder anbefalingerne, når der frarådes passage af vindfølsomme køretøjer ved kraftig blæst. Men vi oplever stadig, at der er vindfølsomme køretøjer og lastbiler med ikke-forsvarligt fastgjort gods, som på trods af anbefalingerne, passerer forbindelsen med fare for sig selv og de øvrige trafikanter.

Derfor skærper vi nu vores tidligere anbefaling til et forbud. Der er altså ikke længere tale om en ”anbefaling”, men at Sund & Bælt som ejer af Storebæltsbroen har forbudt færdslen med disse køretøjer. Det betyder, at det ikke er op til den enkelte chauffør at vurdere om passage af broen er forsvarligt, men at et vindfølsomt køretøj skal efterleve dette forbud uden videre. Ved at stramme op på ordlyden ønsker Sund & Bælt at sende et stærk signal til chaufførerne.

Tag forbuddet alvorligt
Sund & Bælt kan som privat vejejer ikke udstede en bøde. Det vil være op til myndighederne at vurdere om passage af broen i strid med forbuddet har en sådan karakter, at det konkret kan udgøre en overtrædelse af færdselsloven, f.eks. fordi der ikke er udvist tilstrækkelig agtpågivenhed eller kørt efter forholdene.

Sund & Bælt arbejder imidlertid på at implementere en løsning, som betyder at overtrædelse af et forbud mod passage generelt kan håndhæves af myndighederne som en færdselslovsovertrædelse.

Hvis Sund & Bælts forbud tilsidesættes vil vi rejse søgsmål for de økonomiske tab, som Sund & Bælt lider i forbindelse med væltede køretøjer på broen.

Tabte genstand på Storebælt udgør en fare for andre
Der kan også opstå en farlig situation, når det blæser kraftig på Storebæltsbroen, hvis en lastbil taber en genstande på vejbanen – fx fordi den ikke er fastgjort forsvarligt. Det er til fare for de ørige trafikanter og samtidig for Storebælts ansatte, som skal ud og samle genstande op i blæsten.

Alene i 2020 blev der opsamlet i alt 245 tabte genstande fra køretøjer. Siden broens åbning har vejservice samlet 5.949 genstande op i alt.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk