Hvad søger du?

Find svar på de mest stillede spørgsmål om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station

Baggrund for projektet

Hvorfor udvider I Københavns Lufthavn Station?

Øresundsbanen er i dag tæt trafikeret og kapaciteten udfordret. Derudover forventes en yderligere øget togtrafik på Øresundsbanen, når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 og muliggør en markant afkortning af rejsetid og skinnekilometer mellem Tyskland og de skandinaviske lande. For at afhjælpe udfordringerne og fremtidssikre banen er det nødvendigt med en udbygning af jernbanen ved Københavns Lufthavn, så vi sikrer, at endnu flere tog kommer frem til tiden.

Hvad er Øresundsbanen?

Øresundsbanen omfatter dels en 18 km jernbanestrækning fra Københavns Hovedbanegård til og med Københavns Lufthavn Station ved Københavns Lufthavn, dels en 6 km godsbanestrækning fra Ny Ellebjerg til Kalvebodbroen. Øresundsbanen ejes, drives og vedligeholdes af vores datterselskab A/S Øresund, der også finansierer og eksekverer den kommende kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen.

Hvem har besluttet, at Københavns Lufthavn Station skal udvides?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er vedtaget politisk som en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035. Infrastrukturplan 2035 er en bred politisk aftale indgået af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Enhedslisten og Alternativet.

Hvorfor skal projektet gennemføres nu – Femern åbner jo først i 2029?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er rettidig omhu ift. sikring af kapacitet på den meget vigtige Øresundsbane. Øresundsbanen er allerede i dag tæt trafikeret og samtidig gennemføres Banedanmarks vigtige Signalprogram på Øresundsbanen frem mod 2026. Ved at handle nu skaber vi samlet set de bedste muligheder for flere tog til tiden og plads til flere tog på fremtidens jernbane.

Trafikken har tidligere været faldende på Øresundsbanen. Hvad bygger I jeres forventninger til fremtidige stigninger i togtrafikken på?

Tidligere fald i Øresundstrafikken skyldtes for en stor dels vedkommende ID- og grænsekontrollen mellem DK og Sverige og følger af Covid-19. Fra 2021-2022 steg antallet af persontog med 2,3 pct. til 81.136 i 2022, mens godstogstrafikken steg med 8,1 pct. til 7.620.​

Femernforbindelsen sparer godstog mellem Hamburg og Skandinavien for mange skinnekilometer ved ikke at skulle gennem Jylland og over Fyn. Og vi forventer på den baggrund, at flere vil benytte muligheden for at fragte deres gods via tog i stedet for lastbiler, hvilket er til glæde for klima og miljø.

Vil flere godstog og nye perroner uden overdækning ikke betyde mere støj og forurening for os naboer i dagligdagen generelt?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station medfører en omfordeling af godstogstrafikken på strækningen langs lufthavnen. Hvor alle godstog i dag passerer på de ikke-overdækkede spor 11 og 12, vil godstog med retning Malmø/Sverige fremover passere i de overdækkede spor 1 og 2. Det betyder en reduktion af godstrafikken på spor 11 og 12. Da det vurderes, at godstrafikken er den dominerende kilde til støj fra jernbanen, betyder dette også en reduktion af støjen i omgivelserne.

Projektets løsning

Hvordan udvider I Københavns Lufthavn Station?

Udvidelsen består af tre hovedleverancer:

  • Etablering af to nye perroner inkl. nødvendig tilpasning af spor og sporskifter
  • Opgradering af eksisterende perroner, stationsanlæg og tunneller til godstogsdrift
  • Etablering af en integreret transferløsning mellem Terminal 3 og de nye perroner i samarbejde med Københavns Lufthavne A/S.

Hvor lang tid vil anlægsarbejdet tage?

Vi forventer at påbegynde anlægsarbejderne ved årsskiftet 2024/2025. Størstedelen af arbejderne vil blive afsluttet i sommeren 2026. Så omkring 18 måneder.

Hvem skal udføre selve udvidelsen af stationen?

Udførelsen af de mange delopgaver i projektet sendes løbende i udbud. Senest i et entreprenørudbud, der blev igangsat 30. november 2023. Pr. januar 2024 er de prækvalificerede bydere: CG Jensen A/S, M.J. Eriksson A/S og Per Aarsleff A/S. Udbudsprocessen forsætter gennem foråret og i sommeren 2024 ved vi, hvilken af de tre entreprenører, der bliver udførende på anlægsarbejderne i projektet.

Hvornår forventer I, at I projektet er færdigt?

Vi forventer, at størstedelen af anlægsarbejderne i projektet vil blive afsluttet i sommeren 2026. Herefter vil der på et senere tidspunkt være nogle mindre sporskiftearbejder i forbindelse med ibrugtagning.

Hvorfor ser løsningen anderledes ud, end de løsningsforslag, som jeg tidligere har set? Hvorfor er den oprindelige løsning med parkeringshuset f.eks. fravalgt?

I Sund & Bælt er det vores ansvar at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede på Øresundsbanen. Derfor har vi sammen med en række partnere og interessenter undersøgt forskellige muligheder og modeller for en kapacitetsudvidelse i området ved København Lufthavn Station. Igennem undersøgelsesperioden har forskellige løsningsmodeller været drøftet og præsenteret for aktørerne på og omkring Øresundsbanen. På baggrund af deres tilbagemeldinger arbejder vi nu videre med et konkret baneprojekt, der fokuserer på at sikre tilpasning af banen og København Lufthavn Station til trafikmængden nu og i fremtiden.

Hvorfor prioriterer Sund & Bælt/ASØ ikke, at passagerer til og fra lufthavnen kan stå og gå i tørvejr på og omkring de nye perroner?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station har til formål at løse de kapacitetsudfordringer for togtrafikken på Øresundsbanen, som allerede eksisterer og vil forværres i fremtiden. For at levere den nødvendige kapacitet og dermed muligheden for flere tog til tiden og flere tog i det hele taget etablerer projektet bl.a. to nye perroner ved stationen og en indendørs transferløsning til/fra lufthavnens Terminal 3. I projektets økonomiske ramme ligger et perronanlæg i samme standard som en anden station på Øresundsbanen, Ørestad Station. Der vil således ligesom på Ørestad Station blive opført læskure til de rejsende på de to nye perroner.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk