Hvad søger du?

Find svar på de mest stillede spørgsmål om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station

Baggrund for projektet

Hvad er Øresundsbanen?

Øresundsbanen omfatter dels en 18 km jernbanestrækning fra Københavns Hovedbanegård til og med Københavns Lufthavn Station ved Københavns Lufthavn, dels en 6 km godsbanestrækning fra Ny Ellebjerg til Kalvebodbroen. Øresundsbanen ejes, drives og vedligeholdes af vores datterselskab A/S Øresund, der også finansierer og eksekverer den kommende kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen.

Hvorfor udvider I Københavns Lufthavn Station?

Øresundsbanen er i dag tæt trafikeret og kapaciteten udfordret. Derudover forventes en yderligere øget togtrafik på Øresundsbanen, når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 og muliggør en markant afkortning af rejsetid og skinnekilometer mellem Tyskland og de skandinaviske lande. For at afhjælpe udfordringerne og fremtidssikre banen er det nødvendigt med en udbygning af jernbanen ved Københavns Lufthavn, så vi sikrer, at endnu flere tog kommer frem til tiden.

Hvem har besluttet, at Københavns Lufthavn Station skal udvides?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er vedtaget politisk som en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035. Infrastrukturplan 2035 er en bred politisk aftale indgået af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Enhedslisten og Alternativet.

Vil flere godstog og nye perroner uden overdækning ikke betyde mere støj og forurening for os naboer i dagligdagen generelt?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station medfører en omfordeling af godstogstrafikken på strækningen langs lufthavnen. Hvor alle godstog i dag passerer på de ikke-overdækkede spor 11 og 12, vil godstog med retning Malmø/Sverige fremover passere i de overdækkede spor 1 og 2. Det betyder en reduktion af godstrafikken på spor 11 og 12. Da det vurderes, at godstrafikken er den dominerende kilde til støj fra jernbanen, betyder dette også en reduktion af støjen i omgivelserne.

Projektets løsning

Hvordan udvider I Københavns Lufthavn Station?

Udvidelsen består af tre hovedleverancer:

  • Etablering af to nye perroner inkl. nødvendig tilpasning af spor og sporskifter
  • Opgradering af eksisterende perroner, stationsanlæg og tunneller til godstogsdrift
  • Etablering af en integreret transferløsning mellem Terminal 3 og de nye perroner i samarbejde med Københavns Lufthavne A/S.

Har I undersøgt, hvordan udvidelsen vil påvirke omgivelserne? Der er jo både virksomheder, private borgere og vilde dyr, der lever langs Øresundsbanen

Projektet er løbende gennem planlægningen blevet screenet i forhold til mulige påvirkninger af omgivelserne. Senest i 2020, hvor projektet med dets nuværende omfang blev miljøvurderet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen afgjorde, at projektet ikke skulle gennemgå en egentlig miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse), da der er tale om beskedne ombygninger på det eksisterende baneanlæg. Du kan læse mere om miljøvurderingen og Styrelsens afgørelse her.

Hvorfor prioriterer Sund & Bælt/ASØ ikke, at passagerer til og fra lufthavnen kan stå og gå i tørvejr på og omkring de nye perroner?

NKLS-projektet har som formål at løse de kapacitetsudfordringer for togtrafikken på Øresundsbanen, som allerede eksisterer og vil forværres i fremtiden. For at levere den nødvendige kapacitet og dermed muligheden for flere tog til tiden og flere tog i det hele taget etablerer projektet bl.a. to nye perroner ved Københavns Lufthavn Station og en indendørs transferløsning til/fra lufthavnens Terminal 3. I projektets økonomiske ramme ligger et perronanlæg i samme standard som en anden station på Øresundsbanen, Ørestad Station. Der vil således ligesom på Ørestad Station blive opført læskure til de rejsende på de to nye perroner.

Hvorfor ser løsningen anderledes ud, end den der er beskrevet i Sund & Bælts forundersøgelsesrapport fra december 2018?

I Sund & Bælt er det vores ansvar at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede på Øresundsbanen. Derfor har vi sammen med en række partnere og interessenter undersøgt forskellige muligheder og modeller for en kapacitetsudvidelse i området ved Københavns Lufthavn Station. Igennem vores undersøgelsesperiode har forskellige løsningsmodeller været drøftet og præsenteret for aktørerne på og omkring Øresundsbanen. På baggrund af deres tilbagemeldinger arbejder vi nu videre med konkret planlægning af et baneprojekt, der fokuserer på at sikre tilpasning af banen og Københavns Lufthavn Station til trafikmængden nu og i fremtiden.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk