Hvad søger du?

Find svar på de mest stillede spørgsmål om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station

Baggrund for projektet

Hvad er Øresundsbanen?

Øresundsbanen omfatter dels en 18 km jernbanestrækning fra Københavns Hovedbanegård til og med Københavns Lufthavn Station ved Københavns Lufthavn, dels en 6 km godsbanestrækning fra Ny Ellebjerg til Kalvebodbroen. Øresundsbanen ejes, drives og vedligeholdes af vores datterselskab A/S Øresund, der også finansierer og eksekverer den kommende kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen.

Hvorfor udvider I Københavns Lufthavn Station?

Øresundsbanen er i dag tæt trafikeret og kapaciteten udfordret. Derudover forventes en yderligere øget togtrafik på Øresundsbanen, når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 og muliggør en markant afkortning af rejsetid og skinnekilometer mellem Tyskland og de skandinaviske lande. For at afhjælpe udfordringerne og fremtidssikre banen er det nødvendigt med en udbygning af jernbanen ved Københavns Lufthavn, så vi sikrer, at endnu flere tog kommer frem til tiden.

Hvem har besluttet, at Københavns Lufthavn Station skal udvides?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er vedtaget politisk som en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035. Infrastrukturplan 2035 er en bred politisk aftale indgået af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne, Enhedslisten og Alternativet.

Hvordan vil jeg som nabo til Øresundsbanen opleve udvidelsesprojektet? Vil I larme og støve, mens I bygger?

Både erhvervsdrivende og beboere i villaområdet nord for motorvejen vil blive informeret om anlægsarbejdet forud for igangsættelse af de arbejder, som gennemføres uden for almindelig arbejdstid og/eller, som kan give anledning til støj. Vi forventer, at have overblik og information klar i 1. halvår 2023. Alle arbejder planlægges med fokus på støj- og støvreducerende løsninger, så generne under anlægsarbejdet bliver så små som muligt. Under den igangværende planlægning, har vi som bygherre en løbende dialog med Tårnby Kommune og arbejder ud fra grænseværdier og regler i Tårnby Kommunes forskrift for Støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg.

Vil flere godstog og nye perroner uden overdækning ikke betyde mere støj og forurening for os naboer i dagligdagen generelt?

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station medfører en omfordeling af godstogstrafikken på strækningen langs lufthavnen. Hvor alle godstog i dag passerer på de ikke-overdækkede spor 11 og 12, vil godstog med retning Malmø/Sverige fremover passere i de overdækkede spor 1 og 2. Det betyder en reduktion af godstrafikken på spor 11 og 12. Da det vurderes, at godstrafikken er den dominerende kilde til støj fra jernbanen, betyder dette også en reduktion af støjen i omgivelserne.

Projektets løsning

Hvordan udvider I Københavns Lufthavn Station?

Udvidelsen består af tre hovedleverancer:

  • Etablering af to nye perroner inkl. nødvendig tilpasning af spor og sporskifter
  • Opgradering af eksisterende perroner, stationsanlæg og tunneller til godstogsdrift
  • Etablering af en integreret transferløsning mellem Terminal 3 og de nye perroner i samarbejde med Københavns Lufthavne A/S.

Hvornår udvider I stationen?

Vi forventer at begynde selve den fysiske udførelse af projektet medio 2023. Vi forventer samtidig, at den udvidede station kan tages i brug af togoperatører og passagerer ultimo 2025.

Har I undersøgt, hvordan udvidelsen vil påvirke omgivelserne? Der er jo både virksomheder, private borgere og vilde dyr, der lever langs Øresundsbanen

Projektet er løbende gennem planlægningen blevet screenet i forhold til mulige påvirkninger af omgivelserne. Senest i 2020, hvor projektet med dets nuværende omfang blev miljøvurderet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen afgjorde, at projektet ikke skulle gennemgå en egentlig miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse), da der er tale om beskedne ombygninger på det eksisterende baneanlæg. Du kan læse mere om miljøvurderingen og Styrelsens afgørelse her.

Hvorfor prioriterer Sund & Bælt/ASØ ikke, at passagerer til og fra lufthavnen kan stå og gå i tørvejr på og omkring de nye perroner?

NKLS-projektet har som formål at løse de kapacitetsudfordringer for togtrafikken på Øresundsbanen, som allerede eksisterer og vil forværres i fremtiden. For at levere den nødvendige kapacitet og dermed muligheden for flere tog til tiden og flere tog i det hele taget etablerer projektet to nye perroner ved Københavns Lufthavn Station og adgangsveje i terræn, for at sikre adgang til og fra de nye perroner for passagerer og personale. I projektets økonomiske ramme ligger et perronanlæg i samme standard som en anden station på Øresundsbanen, Ørestad Station. Ørestad Station betjener rejsende til og fra byudviklingsområdet Ørestad og er blevet en stor pendlerstation.

Hvorfor ser løsningen anderledes ud, end den der er beskrevet i Sund & Bælts forundersøgelsesrapport fra december 2018?

I Sund & Bælt er det vores ansvar at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede på Øresundsbanen. Derfor har vi sammen med en række partnere og interessenter undersøgt forskellige muligheder og modeller for en kapacitetsudvidelse i området ved Københavns Lufthavn Station. Igennem vores undersøgelsesperiode har forskellige løsningsmodeller været drøftet og præsenteret for aktørerne på og omkring Øresundsbanen. På baggrund af deres tilbagemeldinger arbejder vi nu videre med konkret planlægning af et baneprojekt, der fokuserer på at sikre tilpasning af banen og Københavns Lufthavn Station til trafikmængden nu og i fremtiden.

Naboer til byggeriet

Hvordan ved jeg, om jeg vil kunne høre anlægsarbejderne?

Matrikler op til 3 km fra arbejdsområdet vil opleve et støjniveau over kommunens grænseværdier i intervallet 35-80 dB(A) på facaden alt efter afstanden til arbejdsområdet. Se støjkort.

Hvordan og i hvor god tid får jeg besked, hvis jeg bliver påvirket af projektets anlægsarbejder?

Som nabo til udvidelsen af Kastrup Lufthavn Station vil du blive indbudt til et informationsmøde i 1. kvartal 2023. Mødet vil blive annonceret i lokale medier og på projektets hjemmeside. Efterfølgende kan du tilmelde dig et løbende nyhedsbrev fra projektet, ligesom projektet løbende opdaterer sin hjemmeside. Her kan du fx følge med i resultaterne af de løbende kontrolmålinger af støj ved naboejendomme. 

Er du direkte nabo til projektet, vil vi løbende have direkte dialog med dig på mindre møder, ligesom du bliver orienteret via brev senest tre uger inden forventede støjpåvirkninger, der overstiger Tårnby Kommunes grænseværdier.  

Du kan allerede nu få et overblik over de matrikler, som vi forventer kan blive særligt påvirket i projektets fase 1 her.

Hvordan vil jeg opleve støjen som nabo?

Oplevelsen af støj er subjektiv, da gener fra støj opleves meget forskelligt. I denne tabel kan du se, hvordan vi mennesker oplever støj. Se tabel

Hvor meget forventer I at larme, mens I bygger?

De foreløbige beregninger viser, at ca. 10 matrikler vest for metroen i sensommeren 2023 (projektets fase 1) vil opleve støj 10-15 dage pr. matrikel med støj på op til 85 dB(A) på facaden mellem kl. 08.00 og 22.00 afhængigt af fx vejr og vindforhold. For at få et indtryk af støjniveauet, kan vi til sammenligning oplyse, at det svarer til støjen fra en forbikørende lastbil på 10 meters afstand.

Det angivne decibelniveau er det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Det ækvivalente niveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aften 1 time og om natten ½ time.)  Der kan i aften- og nattetimerne forekomme ”støjpeaks”.

Vores forventning er, at anlægsarbejdet i de efterfølgende projektfaser vil være både tids- og anlægs- og støjmæssigt minimalt i forhold til fase 1.

Hvad gør I for at mindske larmen?

Foruden forboring og nedvibrering af spuns stiller vi krav om, at entreprenøren benytter støjdæmpende materialer, hvis det viser sig, at ramning skulle blive nødvendigt. Vi stiller også krav om, at al tomgang af maskiner skal fjernes og at støjsvag materiel (f.eks. batteridrevet) anvendes, hvor det er muligt. Læs mere om, hvordan vi arbejder med at begrænse generne her

Kommer I til at larme om natten?

For så vidt angår støj om natten vil der blive udført ”almindeligt” jernbanearbejde i nattetimerne, som vi kender det i dag med f.eks. materialeleverancer, skinnefræsning mv. Det meget larmende arbejde f.eks. spunsning vil ske i dags- og aftentimerne. Støjniveauet vil her være op til 65 dB(A) på facaden. Befinder man sig fx indenfor i en bygning med standard termoruder, reducerer de som en hovedregel det udvendige støjniveau med 30-32 dB.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg generes meget af støjgener fra projektet, når I går i gang?

Vi stiller en telefonisk hotline til rådighed, hvor du kan kontakte os og indberette situationer med fx et højere støjniveau end varslet, eller bekymringer for sætningsskader pga. arbejdets vibrationer/støj. Kontaktpersonen har viden om det aktuelle arbejde og vil samtidig kunne svare på spørgsmål om kortvarige overskridelser af tidsrammer eller støjniveau.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk