Hvad søger du?

25 november 2021

Trafikken over broerne på vej tilbage

Både fritidstrafikken og lastbilerne kørte i stigende grad over Storebæltsbroen og Øre-sundsbron hen over sensommeren i takt med, at covid-19 restriktionerne blev ophævet. De øgede indtægter bidrager til et tilfredsstillende resultat for årets første ni måneder.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 8,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 7,8 pct. og lastbiltrafikken med 9,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således med 217 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2020.

Trafikken er fortsat 9,1 pct. lavere end i samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 57 mio. kr. lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en effekt på koncernens indtægter.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af covid-19 pandemien og var på 249 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron faldt trafikken med 6,3 pct. i forhold til 2020, og personbiltrafikken faldt med 8,2 pct., mens godstrafikken steg med 7,3 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er den samlede trafik 41,7 pct. lavere.

- Trafikken er godt på vej mod niveauet før corona, særligt på Storebæltsbroen, hvor trafikken slog rekord i juli måned med godt 1,3 mio. biler. På Øresundsbron er der dog lidt længere op til normalniveauet, selvom grænserestriktionerne nu er ophævet. Samlet set bidrager den stigende trafik positivt til resultatet for perioden, men vi forventer fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med covid-19, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 501 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 398 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.482 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.349 mio. kr. Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev indtægt på 2.239 mio. kr.

Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 2.898 mio. kr. mod et overskud på 3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 18,4 mia. kr. og reduceret med 0,7 mia. kr. siden 30. juni 2021. Tilbagebetalingstiden er dog forlænget med 2 år til 36 år (svarende til 2034), primært som følge af, at A/S Storebælt skal medfinansiere regeringens Infrastrukturplan 2035 med udbytter på samlet set 7,9 mia. kr. Det giver isoleret set en forlængelse af tilbagebetalingstiden på 3-4 år, men i modsat retning trækker en forventet normalisering af trafikindtægterne oven på covid-19 pandemien.

Forventningerne til resultatet for 2021 er reduceres fra et overskud i størrelsesordenen 1,8-2,0 mia. kr. til et overskud mellem 1,7-1,85 mia. kr. Det skyldes, at trafikken på Øresundsbron er lavere end forventet, og renteudgifterne er øget pga. den højere inflation. Der er dog fortsat knyttet en usikkerhed til resultatet som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til Øresundsbron.

Læs rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)


Mio. kr.


2021


2020

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

2.179

1.966

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

227

233

Nettoomsætning øvrige

63

53

Nettoomsætning i alt

2.469

2.252

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-347

-345

Afskrivninger

-580

-589

Resultat af primær drift (EBIT)

1.542

1.318

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-398

-286

Resultat før værdiregulering

1.144

1.032

Værdiregulering **)

2.076

-1.243

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S

3.220

-211

Øresundsbro Konsortiet I/S’ resultatandel ***)

501

215

Resultat før skat

3.721

4

Skat

-823

-1

Resultat efter skat

2.898

3


*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en indtægt på 163 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer i koncernen udgør et overskud på 338 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud ud på 1.482 mio. kr.


Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

 


Storebælt

Biler

pr. dag

2021

2020

Vækst

2021/20

2019

Vækst

2021/19

Personbiler

29.038

26.936

7,8%

32.696

-11,2%

Lastbiler

4.532

4.133

9,6%

4.171

8,7%

Busser

54

58

-7,0%

137

-60,7%

 I alt

33.624

31.127

8,0%

37.004

-9,1%

  

Øresund

Biler

pr. dag


2021


2020

Vækst

2021/20


2019

Vækst

2021/19


Personbiler


10.754


11.697


-8,1%


19.539


-45,0%


Godstrafik


1.502


1.377


9,1%


1.415


6,1%

Busser

51

60

-15,5%

171

-70,4%

 I alt

 12.306

13.134

-6,3%

21.125

 -41,7%

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk