Hvad søger du?

31 august 2022

Stigende trafik bidrager til et tilfredsstillende resultat

Både fritidstrafikken og lastbilerne benyttede i stigende grad Storebæltsbroen og Øresundsbron i 1. halvår af 2022 og overstiger niveauet før covid-19. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 20,5 pct. i 1. halvår. Personbiltrafikken steg med 23,2 pct. og lastbiltrafikken med 4,7 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således 15,3 pct. i forhold til første halvår af 2021 og var på 1.491 mio. kr. Trafikken er stort set tilbage på samme niveau som før pandemien og er efter 1. halvår 1,9 pct. lavere end samme periode i 2019.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 152 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron steg vejtrafikken med 85,2 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltrafikken steg med 99,8 pct., mens lastbiltrafikken er steget med 9,6 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er trafikken samlet set fortsat 14,7 pct. lavere.

- På begge broer har trafikken været stigende i foråret, og det bidrager til et tilfredsstillende resultat for det første halvår. Vi kan se, denne tendens er fortsat hen over sommeren, hvor der blev sat flere rekorder. På Storebæltsbroen kørte mere end 60.000 biler gennem betalingsanlægget på et døgn, hvilket er det højeste antal i broens historie, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 913 mio. kr. I 2022 er resultatet påvirket positivt af en stigning i trafikindtægter på 136 mio. kr. og negativt påvirket af højere renteomkostninger på 61 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 651 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 590 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 787 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 15.272 mio. kr. Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 12.372 mio. kr. mod et overskud på 2.696 mio. kr. sidste år. Resultatet er positivt påvirket af værdireguleringer på 12.600 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 18,4 mia. kr. og er øget med 0,7 mia. kr. siden 31. december 2021. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,5-1,65 mia.kr. Nedjusteringen sker som følge af den fortsatte inflation, der påvirker koncernens finansieringsomkostninger. Forventningen til helåret tager udgangspunkt i en årlig inflation på 6,5 pct. En ændring i den forventede inflation på 0,5 procentpoint vil medføre en ændring i koncernens renteomkostninger i størrelsesorden 70 mio. kr.

Inflation og prispres vurderes at have en begrænset effekt på årets driftsomkostninger, men vil påvirke størrelsen af årets investeringer som følge af prisudviklingen på råvarer generelt og på stål og energi i særdeleshed. Den fortsatte forøgelse i prisniveauet vil på sigt blive afspejlet i stigende anlægsomkostninger og brugerbetaling af infrastrukturen.

Læs halvårsrapporten her.

 

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2022

2021

Indtægt, vej (Storebælt) 

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund Landanlæg)

Andre indtægter

1.491

152

40

1.293

154

39

Indtægter i alt

1.683

1.486

Driftsomkostninger

-288

-231

Afskrivninger

-389

-387

Resultat af primær drift (EBIT)

1.006

868

Renteomkostninger

-651

-241

Resultat før værdiregulering

355 

627

Værdiregulering **)

14.594

2.489

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

913

343

Resultat før skat 

15.862

3.459

Skat

-3.490

-763

Resultat efter skat 

12.372

2.696

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 678 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen ekskl. værdireguleringer udgør et overskud på 235 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 590 mio. kr.

 

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

Storebælt

Biler pr. dag 

2022

2021

Vækst 2022/2021

2019

Vækst 2022/19

Personbiler

29.978

24.335

23,2 pct.

31.138

-3,7 pct.

Lastbiler

4.695

4.484

4,7 pct.

4.140

13,4 pct.

Busser

86

33

158,1 pct.

138

-37,8 pct.

I alt

34.758

28.851

20,5 pct.

35.416

-1,9 pct.

Øresund

Biler pr. dag

2022

2021

Vækst 2022/21

2019

Vækst 2022/19

Personbiler

14.886

7.450

99,8 pct.

17.920

-16,9 pct.

Godstrafik

1.648

1.504

9,6 pct.

1.419

16,2 pct.

Busser

97

29

238,4 pct.

157

-38,0 pct.

I alt

16.632

8.983

85,2 pct.

19.496

-14,7 pct.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk