Hvad søger du?

23 maj 2022

Trafikken vender tilbage på broerne

Selskabsmeddelelse

Lastbiltrafikken sætter i årets første måneder rekord og overstiger niveauet før covid-19 på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens personbiltrafikken i mere moderat tempo er på vej tilbage. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager tra-fikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 28,4 pct. i første kvartal af 2022 sammenlignet med sidste år, og lå 3,7 pct. lavere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Lastbiltrafikken steg med 5,9 pct., mens personbiltrafikken steg med 33,3 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 662 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,1 pct.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 76 mio. kr. og lå på niveau med sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 104,1 pct. i forhold til 2021, men lå 20,4 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 130,5 pct., mens lastbiltrafikken steg med 9,4 pct. Omsætningen fra vejtrafikken er steget med 67,8 pct.

– Lastbiltrafikken har det seneste år været tilbage på begge broer og ligger også i årets første måneder højere end før pandemien. På Storebæltsbroen blev der sat rekord i marts med det højeste antal lastbiler siden åbningen. Samtidig er personbiltrafikken på vej tilbage på begge broer. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 357 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af, at der var rejserestriktioner frem til midten af februar, og grænsekontrol som følge af covid-19.

Koncernens renteudgifter var på 206 mio. kr. og 145 mio. kr. højere end samme periode sidste år, hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation på den del af gælden, der er eksponeret mod inflationsopskrivning.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 328 mio. kr. mod et overskud på 356 mio. kr. i 1. kvartal 2021.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 6.223 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 5.110 mio. kr. mod et overskud på 2.350 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 17,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres fra et overskud før dagsværdireguleringer og skat på 1,8 - 2,1 mia. kr. til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,6 -1,9 mia. kr. Nedjusteringen sker på baggrund af den stigende inflation, der indvirker på finansieringsomkostningerne.

Læs hele delårsrapporten her


Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

 

Mio. kr.

2022

2021

Nettoomsætning, vej (Storebælt)
Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)
Nettoomsætning øvrige

662
76
19

556
77
20

Nettoomsætning i alt

757

653

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-128

-106

Afskrivninger

-197

-195


Resultat af primær drift (EBIT)

432

352


Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-206

-61

Resultat før værdiregulering 

226

291

Værdiregulering **)

5.968

2.480


Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

6.194

2.770

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

357

242

Resultat før skat 

6.551

3.013

Skat

-1.441

-663

Resultat efter skat 

5.110

2.350

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 255 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 102 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 328 mio. kr.

 

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

Storebælt

Biler pr. dag 

2022

2021

Vækst 2022/21

2019

Vækst 2022/19

Personbiler

25.391

19.047

33,3 pct.

27.039

-6,1 pct.

Lastbiler

4.544

4.290

5,9 pct.

4.004

13,5 pct.

Busser

59

16

278,2 pct.

110

-46,4 pct.

I alt

29.994

23.352

28,4 pct.

31.154

-3,7 pct.

Øresund

Biler pr. dag 

2022

2021

Vækst 2022/21

2019

Vækst 2022/19

Personbiler

11.980

5.197

130,5 pct.

15.634

-23,4 pct.

Godstrafik

1.603

1.466

9,4 pct.

1.397

14,7 pct.

Busser

61

21

191,8 pct.

117

-48,2 pct.

I alt

13.643

6.683

104,1 pct.

17.148

-20,4 pct.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk