Hvad søger du?

23 maj 2023

Delårsrapport for Sund & Bælt: Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter

Fritidstrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens væksten i lastbiltrafikken er aftagende i årets første tre måneder, og der ses et fald på Storebæltsbroen. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 4,7 pct. i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år og lå 0,8 pct. højere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Personbiltrafikken steg med 6,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 680 mio. kr., hvilket er en stigning på 18 mio. kr. i forhold til de første tre måneder sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 18,3 pct. i forhold til 2022, men lå 5,9 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 20,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 319 mio. kr. og steg med 59 mio. kr.

– I årets første tre måneder er der fortsat fremgang i den samlede trafik over broerne, hvor særligt fritidstrafikken stiger. For lastbiltrafikken er væksten aftagende, men sammenlignet med tiden før Covid-19 er den stadig en del højere. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

Anlægsarbejdet på den faste Femern Bælt-forbindelse er i god fremdrift. Den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn inklusiv arbejdshavn ventes færdiggjort i 2023, og produktionen af det første tunnelelement er i gang. En række tidskritiske aktiviteter på tværs af de store anlægskontrakter skal det kommende år færdiggøres frem mod at det første tunnelelement kan nedsænkes. Det indebærer bl.a. delvis færdiggørelse af portal- og tilslutningsanlæg på dansk og tysk side samt udgravning af den resterende del af tunnelrenden i Femern Bælt.

Kommissoriet for en miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej blev i april godkendt af forligspartierne bag Fremtidens veje, og samtidig blev budgetrammen øget med 335 mio. kr. for at minimere projektets risici. De kommende år skal Sund & Bælt således gennemføre undersøgelser, der bidrager til at beskrive de forventede positive og negative virkninger af projektet i anlæg og drift.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 113 mio. kr., hvori er indeholdt negative dagsværdireguleringer på 36 mio. kr. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er positiv med 149 mio. kr. og er 47 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger, opgjort som de finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer, er 41 mio. kr. og 165 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 1. kvartal af 2023.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 521 mio. kr. mod et overskud på 328 mio. kr. i 1. kvartal af 2022.

Værdireguleringer af koncernens gæld inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S er en omkostning på 656 mio. kr. I samme periode sidste år var værdireguleringer en indtægt på 6.223 mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post uden effekt på selskabets gældsafvikling, da gælden afdrages til nominel værdi.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 105 mio. kr. mod et overskud på 5.110 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 16,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som udmeldt i årsrapporten for 2022 fortsat forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia.kr. Forventningen baserer sig på, at der fortsat er stor volatilitet på rentemarkedet, men at inflation og den korte renteudvikling overordnet er inden for koncernens forventning.

Læs rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2023

2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

Nettoomsætning øvrige

680

77

18

662

76

19

Nettoomsætning i alt

775

757

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-145

-128

Afskrivninger

-217

-197

Resultat af primær drift (EBIT)

413

432

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-41

-206

Resultat før værdiregulering

372

226

Værdiregulering **)

-620

5.968

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-248

6.194

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

113

357

Resultat før skat

-135

6.551

Skat

30

-1.441

Resultat efter skat

-105

5.110

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 36 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 149 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 521 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

Storebælt

Biler pr. dag

2023

2022

Vækst 2023/2022

2019

Vækst 2023/19

Personbiler

26.922

25.393

6,0 pct.

27.039

-0,4 pct.

Lastbiler

4.415

4.551

-3,0 pct.

4.004

10,3 pct.

Busser

69

59

16,1 pct. 

110

-37,8 pct. 

I alt

31.406

30.003

4,7 pct. 

31.154

0,8 pct. 

Øresund

Biler pr. dag

2023

2022

Vækst 2023/22

2019

Vækst 2023/19

Personbiler

14.382

11.979

20,1 pct.

15.634

-8,0 pct. 

Godstrafik

1.677

1.603

4,6 pct.

1.397

20,0 pct.

Busser

79

61

29,6 pct.

117

-32,9 pct. 

I alt

16.137

13.643

18,3 pct.

17.148

-5,9 pct.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk