Hvad søger du?

31 august 2023

Stigende fritidstrafik og første støbning af element til Femerntunnelen

Både på Storebæltsbroen og Øresundsbron har der i første halvdel af året været en stigende fritidstrafik, mens lastbiltrafikken gik lidt tilbage. I forhold til forventningerne til perioden, bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 3,4 pct. i 1. halvår. Personbiltrafikken steg med 4,4 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,2 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således 2,0 pct. i forhold til første halvår af 2022 og var på 1.521 mio. kr.

Omsætning fra jernbanen faldt med 18 mio. kr. Faldet skyldes, at Banedanmark foretager omfattende sporarbejder, som reducerer antallet af tog over Storebæltsforbindelsen og dermed størrelsen på vederlaget.

På Øresundsbron steg vejtrafikken med 11,7 pct. i forhold til samme periode i 2022. Personbiltrafikken steg med 13,4 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 1,6 pct. Vejindtægterne steg med 99 mio. kr. til 763 mio. kr. i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år.

- På begge broer har fritidstrafikken været stigende og bidraget til et tilfredsstillende resultat for det første halvår. Vi kan se, denne tendens er fortsat hen over sommeren, hvor der blev sat flere rekorder. På Storebæltsbroen kørte mere end 1,3 mio. biler gennem betalingsanlægget i juli måned, hvilket er det højeste antal i broens historie, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Støbeprocessen for det første tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen blev efter grundig forberedelse iværksat i starten af juli 2023 i tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn. Det er en stor milepæl for projektet. Den første støbning blev foretaget af mere end 140 medarbejdere fra konsortiet Femern Link Contractors. Et standardtunnelelement bliver lavet i 9 støbninger – også kaldet segmenter – på hver cirka 24 meter i længden. Det er det allerførste segment til et tunnelelement, der nu er støbt. Til Femern Bælt-forbindelsen skal der støbes i alt 89 tunnelelementer. De 79 bliver standardtunnelelementer på hver 217 meter i længden, 42 meter i bredden og 9 meter i højden.

Den 1. juni 2023 blev lovforslag til Lov om vejafgift vedtaget i Folketinget, hvorfor arbejdet med forberedelse af de tekniske løsninger fortsættes frem mod, at afgiften træder i kraft 1. januar 2025.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 320 mio. kr.  

Koncernens nettofinansieringsomkostninger udgør 326 mio. kr. hvilket er 325 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Denne udvikling skyldes primært aftagende inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 968 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 590 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en omkostning på 389 mio. kr. Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 781 mio. kr. mod et overskud på 12.372 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 17,7 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. halvår er det forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,45 – 1,6 mia. kr. Forventningen opjusteres derfor, idet koncernen tidligere forventede et resultat i intervallet 1,2 – 1,5 mia. kr.

Opjusteringen skyldes dels, at forventningen til inflationen for 2023 er nedjusteret fra 3,5 pct. til 3 pct., hvilket mere end opvejer de stigende renter. Hertil var budgettet baseret på en forventning om faldende trafikindtægter på 1,9 pct. drevet af afmatning i økonomien. Afmatningen har i 1. halvår vist sig mindre end forventet.

Læs halvårsrapporten for Sund & Bælt her 

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.


2023


2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

1.521

1.491

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

134

152

Øvrig nettoomsætning

33

40

Nettoomsætning i alt

1.688

1.683

Driftsomkostninger

-308

-288

Afskrivninger

-436

-389

Resultat af primær drift (EBIT)

944

1.006

Nettofinansieringsomkostninger

-326

-651

Resultat før værdiregulering

618

355

Værdiregulering **)

-359

14.594

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

320

913

Resultat før skat

579

15.862

Skat

202

-3.490

Resultat efter skat

781

12.372

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 320 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen ekskl. værdireguleringer udgør et overskud på 350 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 968 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

 

 

Storebælt

Biler

pr. dag

 

2023


2022

Vækst

2023/22


Personbiler

31.302

29.982

4,4 pct.

 

Lastbiler

4.550

4.702

-3,2 pct.

 

Busser

98

86

14,8 pct.

 

I alt

 

35.950


34.770

3,4 pct.

 
Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

 

 

Øresund

Biler

pr. dag

 

2023


2022

Vækst

2023/22


Personbiler

16.574

 

14.620

13,4 pct.

 

Lastbiler og varevogne

1.883


1.914

-1,6 pct.

 

Busser

127


97

30,9 pct.

 

I alt

 

18.584

 

16.631

11,7 pct.

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk