Hvad søger du?

Personalepolitik

Personalepolitikken i Sund & Bælt har til formål at tiltrække, udvikle og fastholde en medarbejderstab med de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for en effektiv opfyldelse af Sund & Bælts målsætninger.

I Sund & Bælt lægger vi vægt på at tilbyde vores medarbejdere attraktive vilkår og rammer for jobbet, og vi lytter til ønsker og behov fra vore medarbejdere og ledere. Vi ønsker at være en virksomhed, som man har lyst til at være ansat i, uanset alder og erfaring.

Samarbejde og kommunikation
Det skal være let for ansatte i Sund & Bælt at opsøge information og viden, som relaterer sig til virksomheden og eget ansvarsområder. I Sund & Bælt har vi etableret et velfungerende intranet, som vi løbende udvikler.

Personaleledelse i det daglige
God og effektiv ledelse er afgørende for en kontinuerlig udvikling i Sund & Bælt, som skaber gode rammer for medarbejdernes indsats.

I Sund & Bælt er god ledelse karakteriseret ved, at lederen har en høj kompetence inden for det fagområde, som vedkommende er leder for, samtidig med at lederen evner at levere de forventede resultater ved at anvende medarbejdernes kompetencer optimalt.

Ligestilling
Med udgangspunkt i den danske befolknings aktuelle sammensætning tilstræbes en tilsvarende medarbejdersammensætning i selskabet.

Det indebærer, at der ved stillingsbesættelse stiles mod en ligelig fordeling af mænd og kvinder, medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk samt en balanceret aldersmæssig fordeling. En forudsætning er dog, at ansøgeren er i besiddelse af de relevante og påkrævede kvalifikationer for stillingen.

Mangfoldighed og ligestilling på ledelsesniveau
Vi ser mangfoldighed i ledelsen som en styrke, der bidrager positivt til Sund & Bælts virke og styrker vores ledelseskraft. Vi lægger vægt på at skabe en kultur, som rummer alle uanset køn, nationalitet, alder, mv. En forskellig, mangfoldig og inkluderende ledelsesgruppe gør os bedre til at drive forretning.

Vi har derfor en målsætning om at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i direktionen og i Sund & Bælts øvrige ledelsesniveauer.

Baseret på ovenstående og på ligestillingslovens § 11 og selskabslovens § 139a har Sund & Bælt udarbejdet nedenstående politik.

Vi ønsker at sikre fokus på at skabe en mere ligelig kønsfordeling i alle dele af Sund & Bælts ledelsesniveauer gennem rekruttering, fastholdelse og udvikling med henblik på at få flere kvindelige lederkandidater, og en større andel af kvinder i vores ledelsesniveauer generelt.

Ansættelsesprocedurer og rekruttering
Det er Sund & Bælts grundholdning at den bedst kvalificerede ansættes i et ledigt job uanset køn, alder, nationalitet mv. Derfor har vi fokus på formuleringen af jobbeskrivelser, således at det sikres, at stillingsopslagene appellerer bredt til alle. I stillingsopslagene synliggøres det blandt andet, at Sund & Bælt ønsker ledere, som også har tid til familien.

Karriereudvikling
Vi ønsker at sikre, at alle ansatte uanset køn, alder, nationalitet, mv. har lige muligheder for at gøre karriere i Sund & Bælt.

Vi bruger den årlige medarbejderudviklingssamtale som en platform til at tale om lederudvikling med fokus på at afklare, hvorvidt den ansatte har lederpotentiale. Drøftelse af karriere- og udviklingsmuligheder er et fast element i alle medarbejderudviklingssamtaler.

Netværk
Vi tilstræber, at lederaspiranter får mulighed for at deltage i netværk i erhvervslivet. Dette muliggør lederaspiranters sparring med andre ligestillede i erhvervslivet om de specifikke udfordringer, som ledere måtte møde på vej mod eller siddende i en lederstilling.

Andet
Vi ønsker at signalere over for både medarbejdere og omverdenen, at Sund & Bælt ønsker og arbejder for mangfoldighed på alle ledelsesniveauer. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor alle behandles lige, hvor tolerance og åbenhed er helt naturlig og hvor forskellighed er en styrke, ikke en udfordring.

I forhold til at sikre ligestilling på ledelsesniveau skal såvel kvindelige som mandlige ansatte opfordres til faglig udvikling.

Vi ønsker at sætte fokus på, at både kvindelige og mandlige ledere har mulighed for at gå på barsel. Ligesom vi ønsker at synliggøre, at der er mulighed for fleksible arbejdstider/arbejdsformer, der gør det muligt for både de kvindelige og mandlige ansatte at gøre karriere i Sund & Bælt.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk