Hvad søger du?

Vores medarbejdere

Medarbejdere med høj faglighed

Sund & Bælt Holding A/S beskæftiger 316 fuldtidsansatte medarbej­dere, der varetager opgaver i moderselskabet og i de 100 pct. ejede datterselskaber. Koncernens medarbejdere har ansættelse i henholdsvis Sund & Bælt Holding A/S og BroBizz A/S. Medarbejderne er fordelt med henholdsvis 145 medarbejdere, der beskæftiger sig med driftsopgaver, 120 medarbejdere der arbejder med anlægsprojektet i Femern A/S og 51 medarbejdere, der er ansat i udstederorganisationen, BroBizz A/S. Hovedparten af de driftsmæssige opgaver er outsourcet og udføres af ca. 200 ansatte hos private servicevirksomheder og entreprenører.

Grundholdninger
Sund & Bælt ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde medarbej­dere med de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for en effektiv opfyldelse af Sund & Bælts målsætninger.

Koncernen tilbyder medarbejderne attraktive vilkår og rammer for jobbet og lytter til ønsker og behov fra medarbejdere og ledere. Vi ønsker at være en koncern, man har lyst til at være ansat i, uanset alder og erfaring.

Rammerne for det gode arbejdsliv er bl.a. defineret i Sund & Bælts personalepolitik, der omfatter politikker for familie, senio­rer, sund­hed og tryghed, alkohol og rygning, løn, antimobning, elev/praktik/ fleksjob og ligestilling, samt i Sund & Bælts værdier og interne retningslinjer.

Grundholdninger i politik for ligestilling på ledelsesniveauer generelt
Sund & Bælt ser mangfoldighed i ledelsen som en styrke, der bidrager positivt til vores virke og ledelseskraft. Der arbejdes for en mere ligelig kønsfordeling gennem rekruttering, fastholdelse og udvikling med henblik på at få flere kvindelige lederkandidater og en større andel af kvindelige ledere generelt.

Hvert år spørges alle medarbejdere ind til udviklingsmuligheder, herunder lederudviklingsmuligheder. Herved får både mandlige og kvinde­lige medarbejdere overvejet, om en lederstilling kan være rele­vant.

Sund & Bælt har fokus på, at både kvindelige og mandlige ledere har mulighed for at gå på barsel, og at der er mulighed for fleksible arbejdstider og arbejdsformer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk