Betalingsanlæg mod vest

Stigende godstrafik påvirker resultat positivt trods covid-19

Lastbiltrafikken fortsætter med at stige på både Storebæltsbroen og Øresundsbron i de første måneder af 2021, og personbiltrafikken er langsomt på vej op igen efter at have været hårdt ramt af covid-19 pandemien. I forhold til forventningerne er resultatet tilfredsstillende.

På Storebæltsbroen faldt den samlede vejtrafik med 15 pct. i første kvartal af 2021 sammenlignet med sidste år, hvor personbilerne faldt mest med 18 pct. Lastbiltrafikken steg derimod med 4 pct., mens bustrafikken faldt med 80 pct. Indtægterne fra vejtrafikken faldt med 38 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år og var på 556 mio. kr.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 85 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

– I årets første måneder afspejler lastbiltrafikken på begge broer udviklingen i det høje aktivitetsniveau i erhvervslivet, og på Storebæltsbroen blev der sat rekord i marts med det højeste antal lastbiler siden åbningen. Personbilerne er nu også så småt på vej tilbage, og samlet set bidrager indtjeningen positivt til periodens resultat. Det er dog fortsat for tidligt at sige, hvornår trafikken vil være på sammen niveau som før covid-19 pandemien, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteudgifter var på 61 mio. kr. og 20 mio. kr. højere end samme periode sidste år, hvilket primært skyldes højere inflation.

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 54 pct. i forhold til 2020, hvor personbiltrafikken faldt med 61 pct., mens lastbiltrafikken steg med 0,7 pct. I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 242 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er således faldet med godt 42 pct.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 356 mio. kr. mod et overskud på 464 mio. kr. i 2020.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 2.656 mio. kr.mod en indtægt på 398 mio. kr. i samme periode sidste år. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.350 mio. kr. mod et overskud på 672 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 18,3 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Baseret på et foreslået og vedtaget udbytte fra A/S Storebælt for 2020 har Sund & Bælt Holding A/S på generalforsamlingen 19. april 2021 vedtaget at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.378 mio. kr. til staten i 2021.

Forventningerne til resultatet for 2021 er fortsat et overskud før dagsværdiregulering og skat på mellem 1,8 – 2,0 mia. kr. Budgettet indeholder en forventet effekt af den fortsatte nedlukning af arbejdspladser og landegrænser de første måneder af 2021. Der er dog fortsat usikkerhed knyttet til en eventuel længerevarende effekt af nedlukningen som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til trafikindtægterne.

 Læs hele rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2021 2020 2019
Indtægt, vej (Storebælt) 556 594 636
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 77 81 87
Andre indtægter 20 14 19
Indtægter i alt 653 689 742
Omkostninger -106 -110 -104
Af- og nedskrivninger -195 -205 -198
Resultat af primær drift (EBIT) 352 373 440
Renteomkostninger -61 -41 -40
Resultat før værdiregulering 291 332 400
Værdiregulering **) 2.480 325 -1.088
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 242 205 31
Resultat før skat 3.013 862 -657
Skat -663 -190 144
Resultat efter skat 2.350 672 513

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 177 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 66 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 356 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

Storebælt

 

 

Øresund

Antal biler

pr. dag

2021 2020  

Vækst

2021 2020  

Vækst

 

Personbiler

19.046 23.265 -18 pct. 5.002 12.872 -61 pct.
 

Lastbiler

4.290 4.108 4 pct. 1.660 1.649 0,7 pct.
 

Busser

16 76 -80 pct. 21 89 -76 pct.
 

I alt

23.352 27.449 -15 pct. 6.684
14.565

-54 pct.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld