Hvad søger du?

3 november 2021

EU støtte til udvidelse af infrastruktur ved København Lufthavns Station

Sund & Bælt har netop sikret sig støtte fra EU’s Agency for Klima, Infrastruktur og Miljø, CINEA, til den indledende del af den planlagte udvidelse af infrastrukturen omkring København Lufthavns Station i Kastrup på op til 4 mio. Euro. Det sker, efter den endelige aftale er underskrevet af begge parter. Støtten tildeles konkret til planlægning og projektering af projektet, der skal forbedre kapaciteten på jernbanen.

Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark. I de kommende år udvider Sund & Bælt derfor infrastrukturen omkring Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane frem mod åbningen af Femern Bælt forbindelsen i 2029, hvor der forventes en øget trafik af især godstog på banen.

– Tildelingen af støtten understreger Europa-Kommissionens opbakning til den samlede transportkorridor, der ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa. Her spiller strækningen en vigtig rolle i at kunne understøtte den grønne omstilling af transportsektoren og etableringen af en grøn transportkorridor med en fuldt elektrificeret jernbane, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. 

Udvidelsen omfatter to ny perroner med en integreret passager transferløsning til lufthavnen og tilpasning af spor og sporskifter. De to nye perroner bygges ved jernbanesporene nord for lufthavnens Terminal 3 mellem hoteller og motorvej. Sammen med de to eksisterende perroner under lufthavnens terminal 3 og nye sporskifter, skabes der mulighed for at øge kapaciteten for sporene og dermed flere tog til tiden.

Udvidelsen af infrastrukturen omkring København Lufthavns Station forventes at kunne tages endeligt brug ultimo 2025 til glæde og gavn for passagerer, godskunder og miljøet, når jernbanen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til person- og lastbiltrafik.

Fakta om CINEA
CINEA blev etableret i 2021 og spiller en central rolle i at understøtte EU’s ”Green Deal” ved at implementere EU-programmer, relateret til klima, infrastruktur og miljø. I denne pulje finder man bl.a. Transport Infrastructure (CEF), hvorfra støtten til infrastrukturen ved Kastrup Station er tildelt.

CEF programmerne bidrager til implementeringen af et Transeuropæisk transport Netværk (TEN-T) ved at finansiere nøgleprojekter, der opgraderer infrastruktur og fjerner eksisterende flaskehalse og samtidig promoverer bæredygtige og innovative løsninger på tværs af medlemslande og transportformer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk