Hvad søger du?

18 oktober 2021

Femern-byggeri skaber stort naturbælte ved Rødby

Femern A/S og Naturstyrelsen skaber med byggeriet af Femern-tunnelen et nyt 55 hektar stort naturområde tæt ved Rødby.

Den lokale natur og friluftslivet ved Rødby får et markant løft som følge af Femern Bælt-projektet. Femern A/S og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale landmænd og gennem jordopkøb skabt et helt nyt sammenhængende bælte af skov og natur. Naturområdet bliver på 55 hektar, eller hvad der svarer til næsten 80 fodboldbaner.

”Vi har i tæt dialog med alle de berørte jordejere fundet en miljø- og naturvenlig løsning, hvor små spredte jordstykker, bliver samlet til et større område. Vores fokus har været at tilgodese landmændene og samtidig skabe et sammenhængende naturområde af hensyn til friluftslivet og dyre- og plantelivet i området,” siger Christian Henriksen, der er myndighedschef i Femern A/S, og en af hovedkræfterne bag aftalen.

Naturbæltet ligger langs begge sider af vandløbet Næsbæk øst for Rødby og mellem den eksisterende og kommende jernbanestrækning mellem Rødby og Rødbyhavn. Naturbæltet forbindes af en faunapassage til dyrene under motorvejen og jernbanen. Bæltet er stykket sammen af adskillige mindre arealer, som Femern A/S og Naturstyrelsen er gået sammen om at overtage i forbindelse med etableringen af den nye motorvej og jernbane frem til Femern-tunnelen. Dertil kommer yderligere et areal på over 5 hektar ved Ringsebølle Kirke nordøst for Rødby, så der i alt bliver knap 60 hektar ny natur.

Naturstyrelsen overtager det samlede areal med planer om at anlægge en blanding af bynær skov tæt på Rødby og områder med åben natur. Desuden etablerer man forskellige faciliteter til gavn for friluftslivet, hvilket kunne være vandrestier, shelters og bålpladser. Femern A/S etablerer nye vandhuller og udvider vandløbet på arealerne, mens Lolland Kommune udvider vandløbet på strækningen syd for Rødby. Udvidelsen af vandløbet skal forhindre fremtidige oversvømmelser af de nærliggende marker, hvilket har været en bekymring hos landmændene.

I Naturstyrelsen glæder man sig til at kunne overtage det store areal med de muligheder, det giver for naturoplevelser for beboere og gæster i området.

”Naturbæltet vil blive en rekreativ grøn kile med både bynær skov til Rødby, vandreture langs Næsbæk og på længere sigt en klimaskov på omkring 20 hektar. Samtidig vil trafikanterne blive mødt af et attraktivt grønt område, når de kommer ud af Femern-tunnelen,” siger skovrider Claus Jespersen, der er chef for arealforvaltningen i Naturstyrelsen, Storstrøm.

Naturstyrelsen vil i samarbejde med Lolland Kommune planlægge den konkrete indretning af arealerne, og og der vil blive afholdt borgermøder med mulighed for at give imput til den samlede plan.

”Femern-projektet handler om mere end transport og erhvervsudvikling. Det handler også om de helt borgernære tiltag som de nye landområder omkring Rødbyhavn og nu også naturbæltet ved Rødby. Vi ser frem til at kunne fremlægge planerne for det nye naturområde,” siger Holger Schou Rasmussen, der er borgmester i Lolland Kommune.

I Danmarks Naturfredningsforening roser man også den nye plan, som både har fokus på løsninger for den enkelte jordejer og den omgivende natur.

”Tilgangen i Femern-projektet til at medtænke naturen er unik, og jeg håber, at denne måde at balancere miljø og natur i en jordfordeling vil danne skole for andre projekter. Det nye naturbælte styrker den lokale biodiversitet og vil på sigt vil udvikle sig til et stort aktiv for jordejerne, beboerne og naturen i området,” siger Michael Løvendal Kruse, der er Danmarks Naturfredningsforenings talsperson for Femern-projektet.

For mere information

Jens Villemoes, pressechef, Femern A/S, jvi@femern.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk