Hvad søger du?

28 november 2022

Fritidstrafikken er tilbage på Storebæltsbroen

I årets tredje kvartal er fritidstrafikken over Storebæltsbroen for første gang tilbage på niveau med 2019 og tiden før covid-19. Den høje vækst i lastbiltrafikken er aftagende på Storebæltsbroen, mens der fortsat er vækst for godstrafik på Øresundsbron. Samlet bidrager udviklingen positivt til resultatet for årets tredje kvartal.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 10,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 10,7 pct. og lastbiltrafikken med 4,5 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.361 mio. kr. og steg 182 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2021.

Trafikken ligger for første gang på niveau med samme periode i 2019 før pandemien med kun 0,1 pct. til forskel. Vejindtægterne er 125 mio. kr. højere end samme periode i 2019.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 253 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron steg trafikken med 55,0 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltrafikken steg med 61,0 pct., mens lastbiltrafikken steg med 9,3 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er den samlede trafik fortsat 9,7 pct. lavere.

- Det er første gang siden covid-19, at vi ser fritidstrafik på samme niveau som før pandemien køre over Storebæltsbroen. På Øresundsbron er der også kraftig fremgang i fritidstrafikken og desuden en fortsat høj vækst i lastbiltrafikken. Samlet set bidrager den stigende trafik positivt til resultatet for perioden, men vi forventer fortsat, at årets resultat vil være påvirket af den stigende inflation, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 1.367 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 1.055 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.054 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.482 mio. kr. Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev en indtægt på 19.416 mio. kr.

Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 15.960 mio. kr. mod et overskud på 2.898 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 17,8 mia. kr. og reduceret med 0,6 mia. kr. siden 30. september 2021. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,0-1,15 mia.kr. Nedjusteringen sker som følge af inflationen, der påvirker koncernens finansieringsomkostninger negativt. Forventningen til helåret tager udgangspunkt i en årlig inflation på 10,1 pct.

Læs delårsrapporten her

 

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr. 

2022

2021

Nettoomsætning, vej (Storebælt)
Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)
Nettoomsætning øvrige

2.361

230

59

2.179

227

63

Nettoomsætning i alt

2.650

2.469

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-432

-347

Afskrivninger

-566

-580

Resultat af primær drift (EBIT)

1.652

1.542

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-1.055

-398

Resultat før værdiregulering

597

1.144

Værdiregulering **)

18.506

2.076

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S

19.103

3.220

Øresundsbro Konsortiet I/S’ resultatandel ***)

1.367

501

Resultat før skat

20.470

3.721

Skat 

-4.510

-823

Resultat efter skat

15.960

2.898

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en indtægt på 910 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer i koncernen udgør et overskud på 457 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud ud på 1.054 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

Storebælt

Biler pr. dag 

2022

2021

Vækst 2022/21

2019

Vækst 2022/19

Personbiler 

32.151

29.038

10,7 pct.

31.696

-1,7 pct.

Lastbiler

4.733

4.532

4,5 pct.

4.171

13,5 pct.

Busser

93

54

73,2 pct.

137

-32 pct.

I alt 

36.978

33.624

10,0 pct.

37.004

-0,1 pct.

Øresundsbron

Biler pr. dag 

2022

2021

Vækst 2022/21

2019

Vækst 2022/19

Personbiler

17.319

10.754

61,0 pct.

19.539

12,0 pct.

Lastbiler

1.641

1.502

9,3 pct.

1.415

16,0 pct.

Busser

112

51

21,7 pct.

171

-34,5 pct.

I alt

19.072

12.306

5,0 pct.

21.125

-9,7 pct. 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk