Hvad søger du?

Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Sund & Bælt gennemfører frem til sensommeren 2023 en miljøkonsekvensvurdering af mulighederne for en udvidelse af Øresundsmotorvejen. Miljøkonsekvensvurderingen (tidligere kaldet VVM-undersøgelse) skal beskrive de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en udvidelse af motorvejen. Vurderingen er en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035.

Mindre trængsel og bedre sikkerhed

Det at udvide en motorvej er et stort projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. I det kommende år undersøger vi i Sund & Bælt løsningsmulighederne omkring et fremkommelighedsprojekt, der fokuserer på at mindske trængslen og øge sikkerheden på Øresundsmotorvejen. Det skal være nemmere at komme frem, når man bruger Øresundsmotorvejen. Både nu og i fremtiden.

Hvorfor skal Øresundsmotorvejen udvides?

På store dele af Øresundsmotorvejen er der i dag trængselsproblemer i myldretiden og omfattende kødannelse ved f.eks. trafikulykker. Det gælder primært på den vestlige del af vejen og på tilslutningsanlæggene i Kastrup og Tårnby.

Med den forventede trafikvækst fremover, vil Øresundsmotorvejen i endnu højere grad fremstå som en trafikal flaskehals med kritisk trængsel.

Læs mere i høringsnotatet for idé- og forslagsfasen. 

Se film om projektets baggrund og formål.

Læs mere om trafiktal på Øresundsmotorvejen.

Kontakt os på oemv@sbf.dk 

Hvad er en miljøkonsekvensvurdering?

Miljøkonsekvensvurderingen kaldtes tidligere VVM-undersøgelse. VVM stod for: Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Miljøkonsekvensvurderingen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne forskellige løsningsforslag.

Miljøkonsekvensvurderingen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.

Læs mere i vores informationspjece.

Indkomne idéer og forslag

Her kan du finde de idéer og forslag, der i perioden mellem den 5. maj og den 7. juni 2022, er indkommet i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Efter sommerferien vil der blive udarbejdet en opfølgning på idéfasen.

Se idéer og forslag. 

Tidsplan

Den 28. juni 2021 blev der indgået et bredt politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”. Det fremgår af aftaleteksten, at Øresundsmotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024. Projektets endelige løsning er endnu ikke defineret. En forundersøgelse udarbejdet i 2020/2021 peger dog på, at der er behov for en række ændringer i form af flere vognbaner og ændringer i tilslutningsanlæggene for at opnå en forbedret trafikafvikling.

Frem til sensommeren 2023 gennemfører Sund & Bælt en miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse). Miljøkonsekvensvurderingen er igangsat i foråret 2022.

En vigtig trafikforbindelse

Øresundsmotorvejen går på tværs af Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen og er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Internationalt er motorvejen en del af de danske landanlæg til Øresundsbron mellem København og Malmø, som forbinder den skandinaviske halvø og det europæiske kontinent. Lokalt er Øresundsmotorvejen en vigtig trafikåre for borgere og erhvervsdrivende i dagligdagen samtidig med, at den er en effektiv trafikforbindelse til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk