Hvad søger du?

Dokumenter

I dag foreligger der en overordnet foranalyse af udvidelse af Øresundsmotorvejen og tilslutningsanlæggene. I den foranalyse er der udarbejdet skitseforslag til, hvordan vejudvidelserne kan etableres.

Disse skitseforslag til vejudformning er alene udarbejdet som baggrundsmateriale for den overordnede vurdering af de trafikale, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser, der danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt der skal gennemføres en Miljøkonsekvensvurdering.

Miljøkonsekvensvurderingen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase. Her får borgere, trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, der indgår i det videre arbejde. 

Skitseforslagene fra foranalysen fremlægges til inspiration i den offentlig idé- og forslagsfase.

De indkomne idéer og forslag vil bidrage til den videre udformninger af vejene, der skal danne grundlaget for Miljøkonsekvensvurderingen og et beslutningsgrundlag.

Miljøkonsekvensvurdering

Miljøkonsekvensvurdering

Resume

Baggrundsmateriale
Trafikstyrelsens udtalelse vedr. afgrænsningsnotat
Afgrænsningsnotat


Miljøkonsekvensvurdering (MKV) og Væsentlighedsvurdering (VV)
Afgrænsningsnotat. Bilag 1 (MKV)
Afvandingsteknisk beskrivelsesrapport. Bilag 4 (MKV)
CO2 Opgørelse. Bilag 10 (MKV)
Lovgrundlag. Bilag 10 (MKV)
Trafikafvikling og Anlægslogistik. Bilag 3 (MKV)
Trafikal beskrivelse (Trafiknotat). Bilag 7 (MKV)
Væsentlighedsvurdering inkl. bilag 5. Bilag 6 
Visualiseringer. Bilag 11 (MKV)
Oversigtskort med undersøgelseskorridor. Bilag 2 (MKV)
Zoneinddelling. Bilag 2 (MKV)
Kommuneplanrammer. Bilag 2 (MKV)
Lokalplaner. Bilag 2 (MKV)
Fredninger. Bilag 2 (MKV)
Beskyttet Natur. Bilag 2
Besigtiget natur. Bilag 2 (MKV)
Natura 2000-områder. Bilag 2 (MKV)
Støjkonturkort år 2021. Bilag 2 (MKV)
Støjkonturkort år 2040. Bilag 2 (MKV)
Eksisterende lysforhold. Bilag 2 (MKV)
Ikke fredede fortidsminder. Bilag 2 (MKV)
Fredede bygninger. Bilag 2 (MKV)
Rekreative faciliteter. Bilag 2 (MKV)
Beskyttede vandløb. Bilag 2 (MKV)
GEUS jordartskort. Bilag 2 (MKV)
Kvantitativ tilstand – Grundvand. Bilag 2 (MKV)
Samlet kemisk tilstand – Grundvand. Bilag 2 (MKV)
Potentialelinjer primære magasin. Bilag 2 (MKV)
Områdeklassificerede områder. Bilag 2 (MKV)
Naturbesigtigelser og Flagermustræer. Bilag 5 (MKV)
Arkivalsk kontrol. Bilag 8 (MKV)
Kortlagte grunde indenfor undersøgelseskorridoren. Bilag 9 (MKV)

Væsentlighedsvurdering (VV)
Arkivalsk kontrol. Bilag 5 (VV)

Natura 2000-omårder ift. projektområdet. Bilag 1 (VV)
Naturtyper i Natura 2000-områderne 142 og 143. Bilag 2 (VV)
Observationer af fugle. Udpejningsgrundlaget Natura 2000-område 143. Bilag 3 (VV)

Økonomi
Samfundsøkonomisk beskrivelse (inkl. anlægsøkonomi)

Teknisk baggrundsmateriale
Afvandingsteknisk beskrivelse

Broteknisk beskrivelse
Geoteknisk vurderingsrapport - Behovet for supplerende undersøgelser
Geoteknisk vurderingsrapport - Behovet for supplerende undersøgelser. Bilag
Geoteknisk vurderingsrapport - Overordnet
Geoteknisk vurderingsrapport - Parallelrampe (Ørestad-Centrumforbindelsen)
Geoteknisk vurderingsrapport - TSA 15/16 (Amager Strandvej)
Geoteknisk vurderingsrapport - TSA 20 (Sammenfletningen)
Grænsefalde til Østlig Ringvej
Krydsende stiforbindelser
Teknisk baggrundsnotat vedr. undersøgte løsningsforslag
Trafiksikkerhedsrevision
Vejteknisk beskrivelse

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk