Hvad søger du?

Vores faste forbindelser
Øresund

Øresundsforbindelsen

Motorvejen og jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Øresundsbron

Øresundsbron blev indviet 1. juli 2000 og er en fast kombineret bro- og tunnelforbindelse mellem Danmark og Sverige, nærmere bestemt mellem Amager og Skåne. Forbindelsen består af Øresundstunnelen mellem Amager (ved Kastrup syd for København) og den kunstige ø Peberholm (syd for Saltholm) samt Øresundsbroen, en kombineret bjælkebro og skråstagsbro mellem Peberholm og Lernacken (syd for Malmø) i Skåne. Forbindelsen består af en motorvej og et dobbelt jernbanespor. Forbindelsens totale længde er 15,9 km.

Fakta om forbindelsen

Broen

Broen består af to tilslutningsbroer, placeret på bropiller, og en højbro, der er ophængt i pyloner via skråstag over sejlrenden Flintrännan. Højbroen er med sit 490 meter lange frie spænd verdens længste skråstagsbro for både motorvej og jernbane. Højbroen er en enkel og stærk gitterbro med høje, himmelstræbende, stilrene pyloner. Skråstagene
indgår i et rent og velbalanceret mønster med gennemgående ens vinkler mod pylonerne.

De ligger udenfor brobanen og er dermed sikret mod påkørsel. Skråstagene er parallelle og symmetriske omkring pylontårnene, der således modtager en jævnt fordelt belastning. Da skråstagene ved visse lys – og vejrforhold bliver usynlige, er pylonerne de
mest fremtrædende dele af forbindelsen. Pylonerne fremstår som fire monumentale tårne.

Tårnenes dimensioner mindskes fra havoverfladen og opad, hvilket øger følelsen af styrke og stabilitet. Hældningen på pylonernes inderside er tilpasset så de enkelte tårne ikke giver indtryk af at hælde indad. Alle synlige betondele; pylontårne, bropiller, motorvejsdæk, jernbanetrug og brofæster fremstår i en varm, grå beton. Gitterkonstruktionen, der bærer vej- og jernbane er sortmalede. Alt udstyr er af galvaniseret stål. Skråstagene er beskyttet af sorte polyesterrør. Om natten er broen afmærket for sejlads og flyvning. Pylontårnene har projektørbelysning og vejbelysningen ses som en lysende perlekæde, der tegner broens forløb.

Tunnelen

Øresundstunnelen er bygget af tunnelelementer, der er sænket ned og placeret i forlængelse af hinanden under sejlrenden i Drogden.
Set ovenfra peger begge tunnelnedkørsler mod hinanden og markerer tydeligt den mellemliggende tunnel. Tunnelen har hvide vægge og belysning i to rækker. Valget af lys og farver har til formål at skabe de bedst mulige forhold for trafikanterne.
Tilkørslerne til de to motorvejsrør har lysfilter i taget for at give bilisterne en blød overgang mellem dagslys og det elektriske lys i tunnelen. Tilkørslerne til de to jernbanerør har luftskakte i taget for at reducere det trykstød, der opstår, når togene ved indkørsel presser luften i tunnelen sammen.

Jernbanen

Øresundsbrons to-sporede jernbane har direkte forbindelse til det danske og det svenske jernbanenet i henholdsvis Kastrup og Lernacken. Jernbanestrækningen mellem Københavns Lufthavn, Kastrup og Lernacken på den svenske kyst, forvaltes af Øresundsbro Konsortiet. Jernbaneoperatører kan få tilladelse til at køre på Øresundsforbindelsen under forudsætning af at de har en overensstemmelseserklæring for den danske systemdel og ”spårmedgivande” for den svenske systemdel.

Peberholmen

Den kunstige ø Peberholm er bygget op af sand, ler, sten og kalk, der blev hentet op fra bunden af Øresund under udgravningen af renden til tunnelen og til bropillerne. På Peberholm ændrer motorvejen og jernbanen forløb mellem broen, hvor de går i to etager,
og til tunnelen, hvor de forløber parallelt i samme plan.

Konturerne på øen, med de konkave linier og afrundede hjørner, er resultatet af flere faktorer. Dels må øen ikke bremse vandgennemstrømningen i Øresund og dels skal øen harmonere med motorvejens linieføring, der danner en svag S-kurve over øen.

Kystsikringen er opbygget af brudsten fra den svenske vestkyst og fremstår i en farve varierende fra lys til mørk grå. De største sten er placeret på den sydlige, vestlige og østlige del for at beskytte mod kraftige bølger og isskruninger. På den nordlige del, der
vender mod Saltholm, er stenene betydeligt mindre.

Betalingsanlægget

Øresundsbrons betalingsanlæg er placeret på Lernacken udenfor Malmö, på den svenske side af Øresund. Betalingsanlægget er en del af Lernacken Driftscenter, som udover administrationsbygninger også indeholder Øresundsbrons trafikovervågningscentral. Driftscentret har ansvaret for bemandingen i betalingsanlægget samt overvågning af vejtrafikken og tekniske systemer.

Kystbeskyttelse

Sund & Bælt har ansvaret for at sikre selskabets infrastrukturanlæg mod en fremtidig stormflod. Sund & Bælt arbejder med en tilnærmelsesvis 0-tolerance over for stormfloder på grund af de store, ødelæggende konsekvenser en stormflod kan have.


I området omkring Øresundsforbindelsen har Sund & Bælt undersøgt muligheden for at finde fælles løsninger på stormflodsudfordringen med Københavns Lufthavn og Dragør Kommune, da det i Sund & Bælts optik er bedre end at finde løsninger hver for sig. Sund & Bælt er derfor i dialog med både Københavns Lufthavn og Dragør Kommune om stormflodssikring omkring anlægget ved Øresundsforbindelsen, og strækningen indgår også i den forundersøgelse af stormflodssikring af København, der gennemføres i 2022-2024.

Øresund Landanlæg

Motorvejen

Øresundsmotorvejen er 9 km lang og er en forlængelse af motorvej E20 fra Vestamager frem til Øresundsbrons tunnel via Københavns Lufthavn i Kastrup. Der er etableret rampeanlæg i Ørestad, ved Englandsvej i Tårnby og Lufthavn Vest og Lufthavn Øst. Øresundsbanen består af en jernbanestrækning til passager- og godstog på i alt 18 km. Jernbanen forbinder Københavns Hovedbanegård med Københavns Lufthavn. Ved Kalvebodløbet mellem Sjælland og Amager tilsluttes en cirka 4 km lang jernbanestrækningen mod Ny Ellebjerg. I Kastrup er der yderligere etableret et separat spor og et vendespor på i alt 2 km. På Øresundsbanen er der etableret stationer i Ørestad, Tårnby og Kastrup

Jernbanen

Øresundsbanen består af cirka 12 km jernbane til passagertog og cirka 6,2 km jernbane, som i dag primært bruges til gods. Øresundsbanen består af cirka 12 km jernbane til passagertog fra Københavns Hovedbanegård til Øresundskysten samt ca. 4,2 km jernbane fra Vigerslev til Kalvebodløbet og ca. 2 km jernbane nord om lufthavnens hangarområde frem til den kunstige halvø. De to sidstnævnte jernbanestrækninger har hidtil primært været brugt af godstog for at undgå at køre godstog via henholdsvis Københavns Hovedbanegård og stationen i lufthavnen, men de er udstyret som resten af jernbanen.

Stationerne

Af de tre stationer på Øresundsbanen ejer Sund & Bælt Tårnby Station og Københavns Lufthavn, som er en af Danmarks travleste stationer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk