Hvad søger du?

Vores faste forbindelser
Femern

Femern

Femern-forbindelsen er en del af Skandinavien-Middelhavskorridoren, der løber hele vejen fra den finsk-russiske grænse til Valetta på Malta. Korridoren betegnes som meget vigtig for den europæiske økonomi og binder Europas vækstcentre sammen fra nord til syd.

Grønt lys for Femern

Femern Bælt-forbindelsen blev godkendt i Danmark med Folketingets vedtagelse af anlægsloven i 2015. Dermed er projektets godkendelse, inklusive miljøgodkendelsen, på plads.

Også på tysk side er etableringen af Femern Bælt-tunnelen blevet godkendt.

Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) udstedte myndighedsgodkendelsen i januar 2019. Der er rejst klager mod denne myndighedsgodkendelse, som forhandledes ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. De mundtlige forhandlinger af klagerne fandt sted i september og oktober 2020. Den 3. november afviste Forbundsforvaltningsdomstolen alle klager mod myndighedsgodkendelsen. Dermed har den højeste forvaltningsdomstol i Tyskland givet grønt lys for anlæg af den tyske del af Femern Bælt-tunnelen.

I april 2019 udstedte den kompetente myndighed i Slesvig-Hosten en såkaldt strakstilladelse til en række byggemodningsaktiviteter på Fehmarn. Det drejer sig særligt om miljømæssige foranstaltninger. Disse aktiviteter er til dels allerede udført.

Under disse forudsætninger forventes Femern Bælt-tunnelen aktuelt at åbne i 2029.

Statstraktaten mellem Danmark og Tyskland, som er ratificeret af begge landes parlamenter, udgør grundlaget for projektet.

 

Femern Landanlæg

Femern Bælt-projektet består ikke kun af en sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Som et centralt element i projektet skal jernbanen fra Ringsted til Rødby opgraderes, så der kan køre godstog på strækningen og rejsetiden til Hamborg forkortes. Det er et selskab i Sund & Bælt, som står for etablering af landanlæg på dansk side.

Europas nye genvej

Femern A/S har til opgave at planlægge, bygge og drive den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. 

Status på projektet

Arbejderne på Femern Bælt-tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden skrider frem. På dansk side er hovedanlægsfasen gået i gang, og arbejdshavnen ved Rødbyhavn bygges som det første.

Byggepladsen til Femern Bælt-tunnelen ved Rødbyhavn er gjort klar, og etableringen af arbejdshavnen ved Rødbyhavn på Lolland er påbegyndt Arbejdshavnen bygges af det hollandske entreprenørkonsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC), og forventes at stå klar ved udgangen af 2021.

Derudover har Femern A/S igangsat kontrakterne med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) med virkning fra den 1. januar 2021. Med aktiveringen af anlægskontrakterne med FLC kan arbejdet med etablering af tunnelelementfabrikken og portal- og rampeanlægget gå i gang på dansk side.

 

Bæredygtighed er en del af Femern

Femern Bælt-projektet skal gennemføres under så stor hensyntagen til natur og miljø som muligt. Det gælder både under byggeriet og ved driften af den færdige tunnel. Negative miljøpåvirkninger undgås eller minimeres så vidt muligt.

Samtidig vægte sikkerhed i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen højt.

Fakta om forbindelsen
 • Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.
 • Tunnelen består af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.
 • Et tunnelelement vejer 73.000 tons. Det svarer til 14.000 elefanter.
 • Den mængde stål, der bruges i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne. 
 • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.
 • Det tager ca. 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen
 • Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
 • Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.
 • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 mia. kr. i 2015-priser i anlægsloven. Du kan læse mere om projektets økonomi her.
 • Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

Følg med i Femerns aktiviteter

Følg med i Femern-projektet, som hele tiden udvikler sig, og hvor fokusområderne er indenfor

 1. Virksomhedsdrift og ledelse
 2. Miljø, naturbeskyttelse og klima
 3. Sikkerhed, sundhed og trivsel
 4. Kommunikation og dialog
Read more
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk